Korrigeringar (andre utgåve, 2009)

 • Kapittel 12
Ungdomsbedrifter og elevbedrifter (side 168 og 169):

Her skal det stå ungdomsbedrift i staden for elevbedrift.

 

Ei ungdomsbedrift er ei bedrift som er etablert og driven av elevar i vidaregåande skole, medan elevbedrifter er tilsvarande bedrifter for ungdomsskolen.

Korrigeringar (første utgåve, 2006)

 • Kapittel 1
Forenkling av tabell (side 14):

Overskrifta kan presisere: Tal vist i prosent

Det er heller ikkje nødvendig på dette nivået å ha med fotnotene.

Forslag til løysing av oppgåve 17 på side 16.
Forenkling og presisering av tabell (side 15):

Vi kan stryke 4. kvartal i overskrifta.

Eit tal har dessutan falle ut: Legesekretærar - i alt: 4253
 • Kapittel 3
Tekstendring (side 37):

Nokre ord har falle ut, noko som sikkert skaper forvirring.

Siste ordet i første spalte er garantitida. Tillegget er: "på fem år har utløpt. Viss skaden ikke skuldast"

Nokre ord har falle ut, noko som sikkert skaper forvirring. Siste ordet i første spalte er garantitida. Tillegget er: "på fem år har utløpt. Viss skaden ikke skuldast"
 
 • Kapittel 4
Presisering i overskrifta til tabell (side 44):

Overskrifta blir klarere dersom vi seier "Politimelde lovbrot, sorterte etter lovbrotsgruppe". Så skal det stå "Absolutte tal" i staden for per 1000 innbyggjarar.

Ssb har no nyare tal. Den tabellen legg vi inn i neste utgåve av boka.  

Korrigering i tabell (side 46):

To loddrette kolonnar har fått same tittel: "Lagt bort, manglende bevis".
Den første er korrekt. Den neste kolonnen skal ha tittelen: "Lagt bort, manglande saksbehandlarkapasitet".
 
Tekstkorrigering (side 56):

Opninga av dette delkapittelet snakkar om hemn som eit mål med straff. Det er såpass kontroversielt at vi kjem til å stryke det avsnittet i neste utgåve. Delkapittelet skal altså no begynne slik: "Eit mål med straff er å redusere tala på lovbrot".

Forenkling og presisering i tabell (side 57):

I overskrifta kan vi presisere "Tal vist i prosent"

Tabellen er krevjande, og vi tilrår å teikne ein tjukk, horisontal strek framfor oppdelinga i ulike typar kriminalitet. Vi gjer dette grafisk i neste utgåve.
Dessutan er ikkje fotnotene nødvendige for å få tak i hovudtendensane i denne tabellen, og kan strykast.
 • Kapittel 6
Forenkling av graf (side 77):

Vi kan stryke "Innvandrarar i prosent" i overskrifta.

Ny informasjon (side 85):

På side 85, andre spalte, skriv vi om SMED (senter mot etnisk diskrimiinering). Det står ikkje noko feil der, men vi trur det kan vere lurt med ei oppdatering.

1. januar 2006 blei Likestillings- og diskrimineringsombodet oppretta. Ombodet skal nedkjempe diskriminering og fremje likestilling uavhengig av blant anna kjønn, etnisitet, funksjonshemming, seksuell orientering og alder. Ombodet handhevar fleire lover som forbyr diskriminering, på fleire grunnlag.

Grunngivinga til regjeringa for å opprette Likestillings- og diskrimineringsombudet var:

«Et felles apparat vil styrke innsatsen på diskriminerings- og likestillingsfeltet gjennom økt tverrfaglig tilnærming, bedre ressursutnyttelse og større tyngde og synlighet i forhold til hva som er mulig med små separate enheter.»
 • Kapittel 8
Korrigering av tabell (side 111):

Tillegg i overskrift: 2005-2009

Tillegg: Utanriksminister og utviklingsminister
 • Kapittel 9
Presisering i tabell (side 121):

Det blir kanskje enklare å lese tabellen dersom vi legg inn presiseringar i overskrifta: "Prosentdel av befolkninga som har prøvd å påverke politiske avgjerder i 2004".
 • Kapittel 10
Tabell (side 136):

Tala for 2005 er nettopp offentleggjorde. Oppdatert tabell kjem i neste opplag av boka, og blir lagt på nettsidene i løpet av hausten 2006.
 • Kapittel 11
Korrigering i figur (side 147):

Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon er feil, og skal erstattast med korrekt namn: Hovedorganisasjonen for universitets- og høgskoleutdannede (UNIO)

Forenkling av tabell (side 155):

Vi kan ta vekk fotnotene her.
 • Kapittel 12
Korrigeringar og forenkling i tabell (side 164):

Stryk 2. kvartal i tittelen.

Total 2003 = 1105
Total 2004 = 877

Korrigering i tabell (side 166):

Korrigering i tabellen "Oversikt over inntekter og kostnader for oppdraga i desember". Det har blitt med ein null for mykje under "Sum" på resultatlinja. Det skal altså vere 14 340.

Kapittel 13:
 
Slett tabell (side 185):

Denne har snike seg inn, og de ser fort at det er totalt manglande samsvar mellom overskrift og innhold.

Vi arbeider no med å finne ei oppdatert oversikt over utanlandsgjelda til nokre utvalde land i Afrika. Så snart vi finn henne, legg vi henne på nettsidene.
 • Kapittel 14:
Korrigering i figur (side 197):

WTO har no 149 medlemmer.

Tillegg i tabell (side 203):

Legg til årstall i overskrifta: 2005.

<< tilbake