Undervisningsopplegg

På lærarsidene til kvar hovuddel i Streif finn du mange varierte forslag til undervisningsopplegg. Dei fleste undervisningsopplegga føreset gruppearbeid i (eller utanfor) klasserommet i samfunnsfagundervisninga, men lærarsidene inneheld også nokre oppgåver som bør løysast individuelt, eller som kan brukast tverrfagleg. Her er det berre å velje og vrake i ei lang rekkje opplegg som medverkar til ei kreativ og variert undervisning. I nokre delar vil du også finne forslag til tolking av utvalde bilete frå læreboka.

Del 1 Individ og samfunn

Del 2 Kulturforståing

Del 3 Politikk og demokrati

Del 4 Arbeids- og næringsliv

Del 5 Verdssamfunnet