Arbeidsopplegg for service og samferdsle

Under finn du arbeidsopplegg og oppgåver som er tilpassa utdanningsprogram for service og samferdsel. Opplegga baserer seg på bruk av Internett. Du finn forslag til tema som høver godt for tilpassing til dei ulike utdanningsprogramma, og oppgåver innanfor nokre av desse temaa.

Tema der ein kan rette arbeidet spesielt inn mot programområdet:

Kapitla 11 og 12, om studie- og yrkesval, om arbeidslivet og organisasjonane der, og om bedriftsetablering.

Miljøspørsmål er også aktuelle for dette programområdet, og passar til kapittel 13.

Jobben min i framtida?

Veit du kva du skal bli når du blir vaksen? Denne oppgåva går ut på å finne ut mest mogleg om eit yrke du kunne tenkje deg. Bestem deg for eit yrke og svar på problemstillingane under.

  1. Korleis kan du utdanne deg til dette yrket?
  2. Kva går arbeidet ut på?
  3. Korleis er lønnsforholda i yrket?
  4. Kva kan du finne ut om det fysiske arbeidsmiljøet på arbeidsplassar i dette yrket?
  5. Kva fagforeining eller fagforeiningar finst for dette yrket? Kva mål arbeider fagforeininga eller fagforeiningane for?
  6. Korleis er arbeidsmarknaden i dette yrket? Er mange arbeidsledige?

Nettstader

www.mesterbrev.no Nettstaden mesterbrev.no har informasjon om dei ulike meisterfaga, om sveine- og meisterprøver og om arbeidet i dei ulike fagområda.

www.lo.no Nettsidene til LO - Landsorganisasjonen i Noreg.

www.loungdom.no Nettsidene til LO Ungdom.

www.nho.no Nettsidene til NHO - Næringslivets Hovedorganisasjon.

www.bty.no Nettsidene til Branntjenestens Yrkesorganisasjon.

www.nso.no Nettsidene til Næringslivets sikkerhetsorganisasjon.

www.transport.no Nettsidene til Transportbedriftenes Landsforening.

www.taxiforbundet.no Nettsidene til Norges Taxiforbund.

www.toi.no Nettsidene til Transportøkonomisk institutt.

www.transportarbeider.no Nettsidene til Norsk Transportarbeiderforbund.

www.postkom.org Nettsidene til Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund.

www.sjomannsforbundet.no Nettsidene til Norsk Sjømannsforbund.

www.ntl.no Nettsidene til Norsk Tjenestemannslag.

www.lokmann.no Nettsidene til Norsk Lokomotivmannsforbund.

www.njf.no Nettsidene til Norsk Jernbaneforbund.

www.arbeidsmandsforbundet.no Nettsidene til Norsk Arbeidsmandsforbund.

www.handelogkontor.no Nettsidene til Handel og Kontor i Norge.

www.hsh-org.no Nettsidene til Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon.

www.ssb.no Statistikk om arbeidsliv, yrkesdeltaking og lønn frå Statistisk sentralbyrå.

www.ssb.no Lønnsstatistikk frå Statistisk sentralbyrå.

www.ssb.no/utdanning_tema

www.ssb.no/arbeid Temasider frå Statistisk sentralbyrå om utdanning og arbeid.

 

Organisasjonane i arbeidslivet

Under finn du lenkjer til organisasjonar som kan vere aktuelle for deg i framtida. Vel ein av organisasjonane og lag ein presentasjon av han. Du bør komme inn på kva saker organisasjonen er oppteken av, og gjere greie for dei, og du bør seie noko om kven som er medlemmer, og kva fordelar du har av å vere medlem.

Nettstader

www.lo.no Nettsidene til LO - Landsorganisasjonen i Noreg.

www.bty.no Nettsidene til Branntjenestens Yrkesorganisasjon.

www.transport.no Nettsidene til Transportbedriftenes Landsforening.

www.taxiforbundet.no Nettsidene til Norges Taxiforbund.

www.transportarbeider.no Nettsidene til Norsk Transportarbeiderforbund.

www.postkom.org Nettsidene til Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund.

www.sjomannsforbundet.no Nettsidene til Norsk Sjømannsforbund.

www.ntl.no Nettsidene til Norsk Tjenestemannslag.

www.lokmann.no Nettsidene til Norsk Lokomotivmannsforbund.

www.njf.no Nettsidene til Norsk Jernbaneforbund.

www.arbeidsmandsforbundet.no Nettsidene til Norsk Arbeidsmandsforbund.

www.handelogkontor.no Nettsidene til Handel og Kontor i Norge.

www.hsh-org.no Nettsidene til Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon.

 

Fagforeiningsarbeid

Nedanfor finn du lenkjer til nettstader til fagforeiningar som kan vere aktuelle for deg i framtida.

Vel ei av foreiningane og lag ein presentasjon av henne. Du bør kome inn på kva saker fagforeininga er oppteken av og gjere greie for desse, korleis foreiningane er organiserte og kva fordelar du har av å vere medlem i fagforeininga.

Nettstader

www.lo.no Nettsidene til LO - Landsorganisasjonen i Norge

www.bty.no Nettsidene til Branntjenestens yrkesorganisasjon

www.nso.no Nettsidene til Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

www.transport.no Nettsidene til Transportbedriftenes landsforening

www.taxiforbundet.no Nettsidene til Norges taxiforbund

www.toi.no Nettsidene til Transportøkonomisk institutt

www.negotia.no Nettsidene til Negotia er ein fagorganisasjon for arbeidstakarar som arbeider med kommunikasjon

www.transportarbeider.no Nettsidene til Transportarbeiderforbundet

www.postkom.org Nettsidene til Norsk post- og kommunikasjonsforbund

www.sjomannsunion.no Nettsidene til Norsk sjømannsunion

www.ntl.no Nettsidene til Norsk tjenestemannslag

www.lokmann.no Nettsidene til Norsk lokomotivmannsforbund

www.njf.no Nettsidene til Norsk jernbaneforbund

www.arbeidsmandsforbundet.no Nettsidene til Norsk arbeidsmannsforbund

www.handelogkontor.no Nettsidene til Handel og kontor

www.hsh-org.no Nettsidene til Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon

 

Nytt om service og samferdsel

Under finn du lenkjer til nettstader som tek for seg aktuelle saker om service og samferdsel. Vel ei aktuell sak og hald eit miniforedrag om denne saka for samfunnsfaggruppa di.

Nettstader

www.regjeringa.no/nb/dep/nhd Nettsidene til Nærings- og handelsdepartementet.

www.regjeringa.no/nb/dep/sd Nettsidene til Samferdselsdepartementet.

www.sjofartsdir.no Nettsidene til Sjøfartsdirektoratet.

www.dagligvarehandelen.com Nettstaden til Dagligvarehandelen, ei vekeavis for daglegvarebransjen, med mange artiklar om nyheiter innan handelsnæringa.

www.nhoreiseliv.no Nettsidene til NHO Reiseliv, som organiserer bedrifter i norsk reiselivsnæring.

 

Service og samferdsel - statistikk

Under finn du lenkjer til nettsider frå Statistisk sentralbyrå om service og samferdsel. I denne oppgåva skal du bruke statistikk og finne fram til opplysningar om service og samferdsel ut frå tabellar. Du skal lage ein presentasjon av norsk servicenæring, handelsnæringa, reiseliv eller samferdsel. Du kan lage eit foredrag eller ein rapport, skrive ein artikkel eller lage ein digital presentasjon. Du kan velje tema innanfor dei vala som statistikken gir rom for. Klikk deg fram til tabellane i margen til høgre.

Nettstader

www.ssb.no/varehandel Temaside om varehandel frå Statistisk sentralbyrå.

www.ssb.no/reiseliv Temaside om reiseliv frå Statistisk sentralbyrå.

www.ssb.no/transport Temaside om transport frå Statistisk sentralbyrå.

www.ssb.no/skipanut Temaside frå Statistisk sentralbyrå om norske skip under framandt flagg.

www.ssb.no/10/12/50 Lenkjer til statistikk om lufttransport frå Statistisk sentralbyrå.

Er toget miljøvennleg eller ikkje?

  1. Korleis grunngir ein at toget ikkje er så miljøvennleg somein har tenkt tidegere?
  2. Kva meiner du? Er tog eller buss mest miljøvenneg?
  3. Korleis kan både tog og buss bli meir miljøvennleg?

Nettstad

www.forskning.no Artikkel om tog frå nettstaden forskning.no

Kommenterte lenkjer

Service- og samferdselsnettstader

www.regjeringen.no/nb/dep/nhd Nettsidene til Nærings- og handelsdepartementet

www.regjeringen.no/nb/dep/sd Nettsidene til Samferdselsdepartementet

www.regjeringen.no/Faktahefte-om-norsk-naringsliv Faktahefte om norsk næringsliv frå Nærings- og handelsdepartementet

www.sjofartsdir.no Nettsidene til Sjøfartsdirektoratet

Organisasjonar

www.lo.no Nettsidene til LO - Landsorganisasjonen i Noreg

www.loungdom.no Nettsidene til LO Ungdom

www.nho.no Nettsidene til Næringslivets Hovudorganisasjon - NHO

www.bty.no Nettsidene til Branntjenestens yrkesorganisasjon

www.nso.no Nettsidene til Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

www.transport.no Nettsidene til Transportbedriftenes landsforening

www.taxiforbundet.no Nettsidene til Norges taxiforbund

www.toi.no Nettsidene til Transportøkonomisk institutt

www.negotia.no Negotia er ein fagorganisasjon for arbeidstakarar som arbeider med kommunikasjon

www.transportarbeider.no Nettsidene til Transportarbeiderforbundet

www.postkom.org Nettsidene til Norsk post- og kommunikasjonsforbund

www.sjomannsunion.no Nettsidene til Norsk sjømannsunion

www.lokmann.no Nettsidene til Norsk lokomotivmannsforbund

www.njf.no Nettsidene til Norsk jernbaneforbund

www.arbeidsmandsforbundet.no Nettsidene til Norsk arbeidsmannsforbund

www.handelogkontor.no Nettsidene til Handel og kontor

www.hsh-org.no Nettsidene til Handels- og servicenæringens hovudorganisasjon