Arbeidsopplegg for restaurant- og matfag

Under finn du arbeidsopplegg og oppgåver som er tilpassa utdanningsprogram for restaurant- og matfag. Opplegga baserer seg på bruk av Internett. Du finn forslag til tema som høver godt for tilpassing til dei ulike utdanningsprogramma, og oppgåver innanfor nokre av desse temaa.

Tema der ein kan rette arbeidet spesielt inn mot programområdet:

Kapitla 11 og 12, om studie- og yrkesval, om arbeidslivet og organisasjonane der, og om bedriftsetablering.

Jobben min i framtida?

Veit du kva du skal bli når du blir vaksen? Denne oppgåva går ut på å finne ut mest mogleg om eit yrke du kunne tenkje deg. Bestem deg for eit yrke og svar på problemstillingane under.

  1. Korleis kan du utdanne deg til dette yrket?
  2. Kva går arbeidet ut på?
  3. Korleis er lønnsforholda i yrket?
  4. Kva kan du finne ut om det fysiske arbeidsmiljøet på arbeidsplassar i dette yrket?
  5. Kva fagforeining eller fagforeiningar finst for dette yrket? Kva mål arbeider fagforeininga eller fagforeiningane for?
  6. Korleis er arbeidsmarknaden i dette yrket? Er mange arbeidsledige?

Nettstader

www.matfag.com Matfag.com er ein nettstad om fagopplæring i hotell- og næringsmiddelindustrien. På desse sidene finn du informasjon om opplæringskontor og lærefag innan hotell- og næringsmiddelfaga og om resepsjonsfag. Nettstaden har ei god lenkjesamling.

www.mesterbrev.no Nettstaden mesterbrev.no har informasjon om dei ulike meisterfaga, om sveine- og meisterprøver og om arbeidet i dei ulike fagområda.

www.uis.no/studietilbud/hotell_og_reiseliv Nettsider frå Universitetet i Stavanger om utdanning i hotell- og reiselivsfag.

www.hioa.no Om yrkesfaglærerutdanninga i restaurant- og matfag ved Høgskolen i Akershus.

www.loungdom.no Nettsidene til LO Ungdom.

www.nho.no Nettsidene til Næringslivets Hovedorganisasjon - NHO.

www.fellesforbundet.no Nettsidene til Fellesforbundet.

www.ys.no Nettsidene til Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - YS.

www.nnn.no Nettsidene til Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund.

www.nhomatogdrikke.no Nettsidene til NHO Mat og drikke, som organiserer næringsmiddelbedriftene.

www.nhoreiseliv.no Nettsidene til NHO Reiseliv, som organiserer bedrifter i norsk reiselivsnæring.

www.ssb.no Statistikk om arbeidsliv, yrkesdeltaking og lønn frå Statistisk sentralbyrå.

www.ssb.no Lønnsstatistikk frå Statistisk sentralbyrå.

www.ssb.no/utdanning_tema

www.ssb.no/arbeid Temasider frå Statistisk sentralbyrå om utdanning og arbeid.

Organisasjonane i arbeidslivet

Under finn du lenkjer til organisasjonar som kan vere aktuelle for deg i framtida. Vel ein av organisasjonane og lag ein presentasjon av han. Du bør komme inn på kva saker organisasjonen er oppteken av, og gjere greie for dei, og du bør seie noko om kven som er medlemmer, og kva fordelar du har av å vere medlem.

Nettstader

www.lo.no Nettsidene til LO - Landsorganisasjonen i Noreg.

www.fellesforbundet.no Nettsidene til Fellesforbundet.

www.ys.no Nettsidene til YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund.

www.nhomatogdrikke.no Nettsidene til NHO Mat og drikke.

www.nhoreiseliv.no Nettsidene til NHO Reiseliv.

Fagforeiningsarbeid

Nedanfor finn du lenkjer til nettstader til fagforeiningar som kan vere aktuelle for deg i framtida.

Vel ei av foreiningane og lag ein presentasjon av henne. Du bør kome inn på kva saker fagforeininga er oppteken av og gjere greie for desse, korleis foreiningane er organiserte og kva fordelar du har av å vere medlem i fagforeininga.

Nettstader

www.lo.no Nettsidene til LO - Landsorganisasjonen i Norge

www.fellesforbundet.no Nettsidene til Fellesforbundet

www.ys.no Nettsidene til YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

www.nnn.no Norsk nærings- og nytelsesmiddelforbund

www.nbl.no Næringsmiddelbedriftenes landsforening

www.kiff.no Nettsidene til Kjøttindustriens fellesforening

www.rbl.no Nettsidene til Reiselivsbedriftenes Landsforenings

Nytt om matfag

Under finn du lenkjer til nettstader som tek for seg aktuelle saker om restaurant- og matfag. Vel ei aktuell sak og hald eit miniforedrag om denne saka for samfunnsfaggruppa di.

Nettstader

www.matfag.com Matfag.com er nettstaden til fagopplæringa i hotell- og næringsmiddelindustrien. På desse sidene finn du informasjon om opplæringskontor og lærefag innan restaurant- og matfag, og om resepsjonsfag. Sida har ei god lenkjesamling.

www.innovasjonnorge.no Nettstaden til Innovasjon Noreg, som mellom anna skal fremje turistnæringa i Noreg.

www.matportalen.no Matportalen presenterer informasjon om mat frå offentlege styresmakter og forskingsmiljø.

www.gastronomi.no Nettsidene til Gastronomisk institutt, eit kokkefagleg kompetansesenter.

www.bakeri.net Nettsidene til bakar- og konditorbransjen i Noreg, har aktuelle artiklar om bakar- og konditorfaget.

Kommenterte lenkjer

Utdanning

www.matfag.com Matfag.com er nettstaden til fagopplæringa i hotell- og næringsmiddelindustrien. På desse sidene finn du informasjon om opplæringskontor og lærefag i hotell- og næringsmiddelfaga, samt resepsjonsfag. Sida har ei god lenkjesamling

www.uis.no/studietilbud/hotell_og_reiseliv Nettsidene til Universitetet i Stavanger der dei har utdanning i hotell- og reiselivsfag

www.hioa.no Om yrkesfaglærerutdanninga i restaurant- og matfag ved Høgskolen i Akershus

www.mesterbrev.no Nettstaden mesterbrev.no har informasjon om dei ulike meisterfaga, om sveine- og meisterprøver, og om arbeidet i dei ulike fagområda

Organisasjonar

www.lo.no Nettsidene til LO - Landsorganisasjonen i Noreg

www.loungdom.no Nettsidene til LO Ungdom

www.nho.no Nettsidene til Næringslivets Hovudorganisasjon - NHO

www.fellesforbundet.no Nettsidene til Fellesforbundet

www.ys.no Nettsidene til YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

www.nnn.no Norsk nærings- og nytelsesmiddelforbund

www.nbl.no Næringsmiddelbedriftenes landsforening

www.kiff.no Nettsidene til Kjøttindustriens fellesforening

www.rbl.no Nettsidene til Reiselivsbedriftenes Landsforening

Andre faglege nettstader

www.regjeringen.no/nb/dep/nhd Nettsidene til Nærings- og handelsdepartementet

www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/dok/veiledninger Artikkel om mat og drikke i norsk næringsliv. Frå Nærings- og handelsdepartementet

www.lovdata.no Alkohollova frå Norsk Lovdata

www.innovasjonnorge.no Nettstaden til Innovasjon Norge skal fremje turistnæringa i Noreg

matportalen.no Matportalen er offentleg informasjon om mat

www.gastronomi.no Nettsidene til Gastronomisk institutt