Arbeidsopplegg for naturbruk

Under finn du arbeidsopplegg og oppgåver som er tilpassa utdanningsprogram for naturbruk. Opplegga baserer seg på bruk av Internett. Du finn forslag til tema som høver godt for tilpassing til dei ulike utdanningsprogramma, og oppgåver innanfor nokre av desse temaa.

Tema der ein kan rette arbeidet spesielt inn mot programområdet:

Kapitla 11 og 12, om studie- og yrkesval, om arbeidslivet og organisasjonane der, og om bedriftsetablering.

Natur- og miljøvern er aktuelt for elevar i utdanningsprogram for naturbruk. Dette temaet høver det å ta opp saman med kapittel 13.

Jobben min i framtida?

Veit du kva du skal bli når du blir vaksen? Denne oppgåva går ut på å finne ut mest mogleg om eit yrke du kunne tenkje deg. Bestem deg for eit yrke og svar på problemstillingane under.

 1. Korleis kan du utdanne deg til dette yrket?
 2. Kva går arbeidet ut på?
 3. Korleis er lønnsforholda i yrket?
 4. Kva kan du finne ut om det fysiske arbeidsmiljøet på arbeidsplassar i dette yrket?
 5. Kva fagforeining eller fagforeiningar finst for dette yrket? Kva mål arbeider fagforeininga eller fagforeiningane for?
 6. Korleis er arbeidsmarknaden i dette yrket? Er mange arbeidsledige?

Nettstader

www.mesterbrev.no Nettstaden mesterbrev.no har informasjon om dei ulike meisterfaga, om sveine- og meisterprøver og om arbeidet i dei ulike fagområda.

www.umb.no Nettsidene til Universitetet for miljø- og biovitskap.

www.landbruk.no Nettsidene til Norsk Landbrukssamvirke.

www.bondelaget.no Nettsidene til Norges Bondelag.

www.smabrukarlaget.no Nettsidene til Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

www.skog.no Nettsidene til Norges Skogeierforbund.

www.njff.no Nettsidene til Norges Jeger- og Fiskerforbund.

www.fiskarlaget.no Nettsidene til Norges Fiskarlag.

www.nsl.no Nettsidene til Norske Sjømatbedrifters Landsforening.

www.norgeskystfiskarlag.no Nettsidene til Norges Kystfiskarlag.

www.rafisklaget.no Nettsidene til Norges Råfisklag.

www.sildelaget.no Nettsidene til Norges Sildesalgslag.

www.regjeringen.no/nb/dep/fkd Nettsidene til Fiskeri- og kystdepartementet.

www.skogselskapet.no Nettsidene til Det norske Skogselskap.

www.gartnerforbundet.no Nettsidene til Norsk Gartnerforbund.

http://www.nrl-nbr.no/ Nettsidene til Norske Reindriftssamers Landsforbund.

www.reindrift.no Nettsidene til Reindriftsforvaltninga, statens forvaltningsorgan i saker som gjeld reindrift.

www.naturvern.no Nettsidene til Norges Naturvernforbund.

www.bellona.no Nettsidene til Miljøstiftelsen Bellona.

www.dyrebeskyttelsen.no Nettsidene til Dyrebeskyttelsen Norge.

www.dyrevernalliansen.org Nettsidene til organisasjonen Dyrevernalliansen.

www.hageselskapet.no Nettsidene til Det norske hageselskap.

www.wwf.no Nettsidene til den norske avdelinga av miljøvernorganisasjonen World Wide Fund for Nature (WWF).

www.rovdyr.org Nettsidene til Folkeaksjonen Ny rovdyrpolitikk.

www.fvr.no Nettsidene til Foreningen Våre Rovdyr.

www.bondebladet.no Nettsidene til Bondebladet.

www.fiskeribladet.no Nettsidene til FiskeribladetFiskaren.

www.ssb.no Statistikk om arbeidsliv, yrkesdeltaking og lønn frå Statistisk sentralbyrå.

www.ssb.no Lønnsstatistikk frå Statistisk sentralbyrå.

www.ssb.no/utdanning_tema

www.ssb.no/arbeid Temasider frå Statistisk sentralbyrå om utdanning og arbeid.

Organisasjonane i arbeidslivet

Under finn du lenkjer til organisasjonar som kan vere aktuelle for deg i framtida. Vel ein av organisasjonane og lag ein presentasjon av han. Du bør komme inn på kva saker organisasjonen er oppteken av, og gjere greie for dei, og du bør seie noko om kven som er medlemmer, og kva fordelar du har av å vere medlem.

Nettstader

www.bondelaget.no Nettsidene til Norges Bondelag.

www.smabrukarlaget.no Nettsidene til Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

www.skog.no Nettsidene til Norges Skogeierforbund.

www.njff.no Nettsidene til Norges Jeger- og Fiskerforbund.

www.fiskarlaget.no Nettsidene til Norges Fiskarlag.

www.nsl.no Nettsidene til Norske Sjømatbedrifters Landsforening.

www.norgeskystfiskarlag.no Nettsidene til Norges Kystfiskarlag.

www.gartnerforbundet.no Nettsidene til Norsk Gartnerforbund.

http://www.nrl-nbr.no/  Nettsidene til Norske Reindriftssamers Landsforbund.

Fiske, jordbruk, skogbruk, jakt - statistikk

Under finn du lenkjer til nettsider frå Statistisk sentralbyrå om fiskeri og havbruk, jordbruk, skogbruk og jakt. I denne oppgåva skal du bruke statistikk og lage ein presentasjon av ei av næringane du finn statistikk om. Du kan lage eit foredrag eller ein rapport, skrive ein artikkel eller lage ein digital presentasjon. Du kan velje tema innanfor dei vala som statistikken gir rom for. Klikk deg fram til tabellane i margen til høgre.

Nettstader

www.ssb.no/fiskeri_havbruk Temaside frå Statistisk sentralbyrå om fiskeri og havbruk.

www.ssb.no/jordbruk Temaside frå Statistisk sentralbyrå om jordbruk.

www.ssb.no/emner/jakt_fiske Temaside frå Statistisk sentralbyrå om jakt.

www.ssb.no/skog Temaside frå Statistisk sentralbyrå om skogbruk.

Genteknologi

I denne oppgåva skal de arbeide i grupper med temaet genteknologi. De kan sjølve velje éi eller fleire problemstillingar innanfor temaet, men under finn de nokre forslag til problemstillingar. Det er viktig at de kjem inn på etiske og samfunnsmessige sider ved dei problemstillingane de tek opp. Arbeidet skal resultere i ein presentasjon for klassa.

Moglege problemstillingar:

 1. Kva er genteknologi?
 2. Korleis kan genteknologi brukast på plantar, dyr, fisk og menneske?
 3. Kva er stamceller, og kva går forskinga på dei ut på?
 4. Kva går usemjene om genforsking ut på? Kva for etiske spørsmål er knytte til slik forsking?
 5. Kva for konsekvensar får genforsking for samfunnet, og kva konsekvensar kan det få i framtida?
 6. Kva konsekvensar kan genteknologi ha for miljøet?

Nettstader: http://gensidene.uib.no/ 
Nettstaden Gensidene frå Universitetet i Bergen. Her finn du informasjon om genteknologi og aktuelle artiklar om temaet

 http://www.forskning.no/teknologi/bioteknologi/genteknologi Temaside om genteknologi frå forskning.no. Her finn du oppdatert forsking om genteknologi

Nytt om naturbruk

Nedanfor finn du lenkjer til nettstader som tek for seg aktuelle saker om jordbruk, skogbruk, fiske og fangst. Vel ei aktuell sak og hald eit miniforedrag om henne for klassen.

Nettstader

www.fiskeridir.no Nettsidene til Fiskeridirektoratet

www.fhl.no Nettsidene til Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening

http://www.forskning.no/LimeTopicAddOn/temaer/jord_og_skog/skog Temasider om skog frå nettstaden forskning.no

http://www.forskning.no/LimeTopicAddOn/temaer/jord_og_skog/landbruk Temasider om landbruk frå nettstaden forskning.no

http://www.forskning.no/LimeTopicAddOn/temaer/hav_og_fiske/ Temasider om jakt, fangst og fiske frå nettstaden forskning.no

www.dirnat.no Nettsidene til Direktoratet for naturforvaltning

www.regjeringen.no/nb/dep/lmd Nettsidene til Landbruks- og matdepartementet

www.regjeringen.no/nb/dep/md Nettsidene til Miljøverndepartementet

www.rovdyr.org Nettsidene til Folkeaksjonen Ny rovdyrpolitikk

www.fvr.no Nettsidene til Foreningen Våre rovdyr

www.bondebladet.no Nettsidene til Bondebladet

www.fiskeribladet.no Fiskeribladet

Klimaendringar

 • Kva konsekvensar kan klimaendringar få for deg i framtida?
 • Kva konsekvensar kan klimaendringar få for det du tenkjer deg å arbeide med i framtida?

Nettstad: www.forskning.no/LimeTopicAddOn/temaer/miljo/klima Temaside om klima frå forskning.no. Her finn du oppdaterte artiklar om klimaforsking

Fiske - statistikk

Under finn du ei lenkje til nettsidene om fiskeri og havbruk hos Statistisk Sentralbyrå.

I denne oppgåva skal du bruke statistikk og finne fram til opplysningar om fiske ut frå tabellar. Du skal lage ein presentasjon av norsk fiskeri. Du kan lage eit foredrag, ein rapport, skrive ein artikkel eller lage ein digital presentasjon. Du kan velje tema innanfor dei moglegheitene som statistikken gir. Klikk deg fram til tabellane i margen til høgre.

Nettstad

www.ssb.no/fiskeri_havbruk Statistisk Sentralbyrås temaside om fiskeri og havbruk

Jordbruk - statistikk

Under finn du ei lenkje til nettsidene om jordbruk hos Statistisk Sentralbyrå.

I denne oppgåva skal du bruke statistikk og finne fram til opplysningar om jordbruk ut frå tabellar. Du skal lage ein presentasjon av norsk jordbruk. Du kan lage eit foredrag, ein rapport, skrive ein artikkel eller lage ein digital presentasjon. Du kan velje tema innanfor dei moglegheitene som statistikken gir. Klikk deg fram til tabellane i margen til høgre.

Nettstad

www.ssb.no/jordbruk Statistisk Sentralbyrås temaside om jordbruk

Jakt - statistikk

Nedanfor finn du ei lenkje til nettsidene om jakt hos Statistisk Sentralbyrå.

I denne oppgåva skal du bruke statistikk og finne fram til opplysningar om jakt ut frå tabellar. Du skal lage ein presentasjon av norsk jakt. Du kan lage eit foredrag, ein rapport, skrive ein artikkel eller lage ein digital presentasjon. Du kan velje tema innanfor dei moglegheitene som statistikken gir. Klikk deg fram til tabellane i margen til høgre.

Nettstad

http://www.ssb.no/jakt_fiske Statistisk Sentralbyrås temaside om jakt

Skog - statistikk

Nedanfor finn du ei lenkje til nettsidene om skog hos Statistisk Sentralbyrå.

I denne oppgåva skal du bruke statistikk og finne fram til opplysningar om skogbruk ut frå tabellar. Du skal lage ein presentasjon av norsk skogbruk. Du kan lage eit foredrag, ein rapport, skrive ein artikkel eller lage ein digital presentasjon. Du kan velje tema innanfor dei moglegheitene som statistikken gir. Klikk deg fram til tabellane i margen til høgre.

Nettstad

www.ssb.no/skog Statistisk Sentralbyrås temaside om skogbruk

Kommenterte lenkjer

Utdanning

www.nlh.no Universitet for miljø og biovitskap på Ås, tidlegare nettsider for Noreg Landbrukshøgskole

www.mesterbrev.no Nettstaden mesterbrev.no har informasjon om dei ulike meisterfaga, om sveine- og meisterprøver, og om arbeidet i dei ulike fagområda

Organisasjonar

www.landbruk.no Nettsidene til Norsk landbrukssamvirke

www.bondelaget.no Nettsidene til Bondelaget

www.smabrukarlaget.no Nettsidene til Småbrukarlaget

www.skog.no Nettsidene til Norges skogeierforbund

www.njff.no Nettsidene til Norges jeger- og fiskeforbund

www.fiskarlaget.no Nettsidene til Fiskarlaget

www.nsl.no Nettsidene til Norske sjømatbedrifters landsforening

www.norgeskystfiskarlag.no Nettsidene til Norges kystfiskarlag

www.rafisklaget.no Nettsidene til Råfisklaget

www.sildelaget.no Nettsidene til Norges Sildesalgslag

www.regjeringen.no/nb/dep/fkd

Nettsidene til Fiskeri- og kystdepartementet

www.skogselskapet.no Nettsidene til Skogselskapet

www.gartnerforbundet.no Nettsidene til Gartnerforbundet

www.nrl-nbr.no Nettsidene til Norske reindriftssamers landsforbund

www.reindrift.no Nettstaden reindrift.no

www.naturvern.no Nettsidene til Norges naturvernforbund

www.bellona.no Nettsidene til Bellona

dyrebeskyttelsen.no Nettsidene til Dyrebeskyttelsen

www.dyrevernalliansen.org Nettsidene til Dyrevernalliansen

www.hageselskapet.no Nettsidene til Det norske hageselskap

www.wwf.no Nettsidene til WWF Noreg

www.rovdyr.org Nettsidene til Folkeaksjonen Ny rovdyrpolitikk

www.fvr.no Nettsidene til Foreningen Våre rovdyr

www.bondebladet.no Nettsidene til Bondebladet

www.fiskeribladet.no Fiskeribladet

Andre nettstader

www.fiskeridir.no Fiskeridirektoratet

www.gardsbruk.no Oversikt over ledige gardsbruk i Noreg

www.dirnat.no Nettsidene til Direktoratet for naturforvaltning

www.regjeringen.no/nb/dep/lmd Nettsidene til Landbruks- og matdepartementet

www.regjeringen.no/nb/dep/md Nettsidene til Miljøverndepartementet