Arbeidsopplegg for media og kommunikasjon

Under finn du arbeidsopplegg og oppgåver som er tilpassa utdanningsprogram for media og kommunikasjon. Opplegga baserer seg på bruk av Internett. Du finn forslag til tema som høver godt for tilpassing til dei ulike utdanningsprogramma, og oppgåver innanfor nokre av desse temaa.

Tema der ein kan rette arbeidet spesielt inn mot programområdet:

Kapitla 11 og 12, om studie- og yrkesval, om arbeidslivet og organisasjonane der, og om bedriftsetablering.

I tillegg kan kunst og politikk, politisk kunst osb. vere aktuelle tema til kapittel 7, 8 eller 9. Elles er medium og etikk eit tema ein kan ta opp under normer i kapittel 1.

Jobben min i framtida?

Veit du kva du skal bli når du blir vaksen? Denne oppgåva går ut på å finne ut mest mogleg om eit yrke du kunne tenkje deg. Bestem deg for eit yrke og svar på problemstillingane under.

  1. Korleis kan du utdanne deg til dette yrket?
  2. Kva går arbeidet ut på?
  3. Korleis er lønnsforholda i yrket?
  4. Kva kan du finne ut om det fysiske arbeidsmiljøet på arbeidsplassar i dette yrket?
  5. Kva fagforeining eller fagforeiningar finst for dette yrket? Kva mål arbeider fagforeininga eller fagforeiningane for?
  6. Korleis er arbeidsmarknaden i dette yrket? Er mange arbeidsledige?

Nettstader

www.mesterbrev.no Informasjon om dei ulike meisterfaga, om sveine- og meisterprøver og om arbeidet i dei ulike fagområda.

www.yrkesfag.org Nettstad med informasjon om yrkesopplæringa, om skole og undervisning, lærlingordning, fag- og sveineprøver.

www.journalisten.no Nettsidene til fagbladet Journalisten.

www.ij.no Nettsidene til Institutt for Journalistikk.

www.nfi.no Nettsidene til Norsk filminstitutt.

www.media.uio.no/studier/ Nettsider om studium i medievitskap ved Universitetet i Oslo.

hivolda.studiehandbok.no/[...] Nettsider om studium i mediefag ved Høgskulen i Volda.

www.ssb.no Statistikk om arbeidsliv, yrkesdeltaking og lønn frå Statistisk Sentralbyrå.

www.ssb.no Lønnsstatistikk frå Statistisk Sentralbyrå.

www.ssb.no/utdanning_tema

www.ssb.no/arbeid Temasider frå Statistisk sentralbyrå om utdanning og arbeid.

Organisasjonane i arbeidslivet

Under finn du lenkjer til organisasjonar som kan vere aktuelle for deg i framtida. Vel ein av organisasjonane og lag ein presentasjon av han. Du bør komme inn på kva saker organisasjonen er oppteken av, og gjere greie for dei, og du bør seie noko om kven som er medlemmer, og kva fordelar du har av å vere medlem.

Nettstader

www.nj.no Nettsidene til Norsk Journalistlag.

www.filmforbundet.no Nettsidene til Norsk Filmforbund.

http://www.fellesforbundet.no/internet/templates/Section.aspx?id=12036 Nettsidene til Norsk Grafisk Forbund

http://www.a-p-f.no/ Nettsidene til Arbeiderbevegelsens presseforbund

Medium - statistikk

Under finn du ei lenkje til nettsidene frå Statistisk sentralbyrå om kultur og fritid, der medium er eit av underpunkta. 

I denne oppgåva skal du bruke statistikk og finne fram til opplysningar om medium ut frå tabellar. Du kan lage eit foredrag eller ein rapport, skrive ein artikkel eller lage ein digital presentasjon. Du kan velje tema innanfor dei vala som statistikken gir rom for. Klikk deg fram i menyen til venstre.

Nettstad

http://www.ssb.no/kultur-og-fritid Statistisk sentralbyrås temasider om kultur og fritid

Kommenterte lenkjer

Utdanning

www.mesterbrev.no Informasjon om dei ulike meisterfaga, om svenne- og meisterprøver, og om arbeidet på dei ulike fagområda.

www.yrkesfag.org Nettstad med informasjon om yrkesopplæringa; skole og undervisning, lærlingeordning, fag- og svenneprøve.

Lenker til Medienettsteder

www.norske-aviser.com Lenkjesamling til alle norske aviser

www.kidon.com Oversikt over massemedium i verda

www.nrk.no Nettsidene til NRK

www.tv2.no Nettsidene til TV2

www.journalisten.no Tidsskriftet til journalistene

presse.no Ver varsam-plakaten

www.ij.no Nettsidene til Institutt for journalistikk

www.propaganda-as.no Propaganda mediekanalen - ein kommunikasjonsnettstad

www.medietilsynet.no Nettsidene til Medietilsynet

www.nfi.no Nettsidene til Norsk filminstitutt

www.norskfilmutvikling.no Nettsidene til Norsk filmutvikling

www.regjeringen.no Åndsverkslova frå Kultur- og kyrkjedepartementet

www.regjeringen.no/nb/dep/kkd Nettsidene til Kultur- og kyrkjedepartementet

www.regjeringen.no Informasjon frå NHD om medium i Noreg

Organisasjonar

www.itforbundet.org Nettsidene til IT-forbundet

www.forleggerforeningen.no Nettsidene til Den Norske Forleggerforening

www.nj.no Nettsidene til Norsk Journalistlag

www.filmforbundet.no Nettsidene til Norsk Filmforbund