Arbeidsopplegg for teknikk og industriell produksjon

Under finn du arbeidsopplegg og oppgåver som er tilpassa utdanningsprogram for teknikk og industriell produksjon. Opplegga baserer seg på bruk av Internett. Du finn forslag til tema som høver godt for tilpassing til dei ulike utdanningsprogramma, og oppgåver innanfor nokre av desse temaa.

Tema der ein kan rette arbeidet spesielt inn mot programområdet:

Kapitla 11 og 12, om studie- og yrkesval, om arbeidslivet og organisasjonane der, og om bedriftsetablering.

Miljøspørsmål er også aktuelle for dette programområdet, og passar til kapittel 13.

Organisasjonane i arbeidslivet

Under finn du lenkjer til organisasjonar som kan vere aktuelle for deg i framtida. Vel ein av organisasjonane og lag ein presentasjon av han. Du bør komme inn på kva saker organisasjonen er oppteken av, og gjere greie for dei, og du bør seie noko om kven som er medlemmer, og kva fordelar du har av å vere medlem.

Nettstader

www.lo.no Nettsidene til LO - Landsorganisasjonen i Noreg.

www.fellesforbundet.no Nettsidene til Fellesforbundet.

www.ys.no Nettsidene til YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund.

www.industrienergi.no Nettsidene til fagforbundet Industri Energi.

www.stalforbund.com Nettsidene til Norsk Stålforbund.

www.nito.no Nettsidene til NITO - Norsk Ingeniør- og Teknologorganisasjon.

www.itforbundet.org Nettsidene til IT-forbundet.

www.nfo.no Nettsidene til Norsk Flytekniker Organisasjon.

www.tekna.no Nettsidene til Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening.

www.flt.no Nettsidene til Forbundet for Ledelse og Teknikk.

www.norskindustri.no Nettsidene til Norsk Industri, som organiserer bedrifter innanfor teknologi og prosessindustri.

Jobben min i framtida?

Veit du kva du skal bli når du blir vaksen? Denne oppgåva går ut på å finne ut mest mogleg om eit yrke du kunne tenkje deg. Bestem deg for eit yrke og svar på problemstillingane under.

  1. Korleis kan du utdanne deg til dette yrket?
  2. Kva går arbeidet ut på?
  3. Korleis er lønnsforholda i yrket?
  4. Kva kan du finne ut om det fysiske arbeidsmiljøet på arbeidsplassar i dette yrket?
  5. Kva fagforeining eller fagforeiningar finst for dette yrket? Kva mål arbeider fagforeininga eller fagforeiningane for?
  6. Korleis er arbeidsmarknaden i dette yrket? Er mange arbeidsledige?

Nettstader

www.mesterbrev.no Nettstaden mesterbrev.no har informasjon om dei ulike meisterfaga, om sveine- og meisterprøver og om arbeidet i dei ulike fagområda.

www.lo.no Nettsidene til LO - Landsorganisasjonen i Noreg.

www.loungdom.no Nettsidene til LO Ungdom.

www.nho.no Nettsidene til NHO - Næringslivets Hovedorganisasjon.

www.fellesforbundet.no Nettsidene til Fellesforbundet.

www.ys.no Nettsidene til YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund.

www.industrienergi.no Nettsidene til fagforbundet Industri Energi.

www.stalforbund.com Nettsidene til Norsk Stålforbund.

www.nito.no Nettsidene til NITO - Norsk Ingeniør- og Teknologorganisasjon.

www.itforbundet.org Nettsidene til IT-forbundet.

www.nfo.no Nettsidene til Norsk Flytekniker Organisasjon.

www.tekna.no Nettsidene til Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening.

www.flt.no Nettsidene til Forbundet for Ledelse og Teknikk.

www.norskindustri.no Nettsidene til Norsk Industri, som organiserer bedrifter innanfor teknologi og prosessindustri.

Fagforeiningsarbeid

Nedanfor finn du lenkjer til nettstader til fagforeiningar som kan vere aktuelle for deg i framtida.

Vel ei av foreiningane og lag ein presentasjon av henne. Du bør kome inn på kva saker fagforeininga er oppteken av og gjere greie for desse, korleis foreiningane er organiserte og kva fordelar du har av å vere medlem i fagforeininga.

Nettstader

www.lo.no Nettsidene til LO - Landsorganisasjonen i Noreg

www.fellesforbundet.no Nettsidene til Fellesforbundet

www.ys.no Nettsidene til YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

www.nopef.no Nettsidene til Norsk olje- og petrokjemisk fagforbund

www.stalforbund.com Nettsidene til Norsk Stålforbund

www.nkif.no Nettsidene til Norsk kjemisk industriarbeiderforbund

www.nito.no Nettsidene til Norsk ingeniør- og teknologiorganisasjon

www.itforbundet.org Nettsidene til It-forbundet

www.nfo.no Nettsidene til Norsk flyteknikerorganisasjon

www.tekna.no/ Nettsidene til Norsk teknisk-naturvitenskapelige forening

www.pil.no Nettsidene til Prosessindustriens landsforening

Olje, gass og energi - statistikk

Under finn du lenkjer til nettsidene om energi og industri hos Statistisk sentralbyrå. Her er olje og gass eit av temaa.

I denne oppgåva skal du bruke statistikk og finne fram til opplysningar om dette ut frå tabellar. Du skal lage ein presentasjon av norsk energiverksemd, olje- og/eller gassproduksjon. Du kan lage eit foredrag, ein rapport, skrive ein artikkel eller lage ein digital presentasjon. Du kan velje tema innanfor dei moglegheitene som statistikken gir. Klikk deg fram i menyen til venstre.

Nettstader

http://www.ssb.no/energi-og-industri Statistisk sentralbyrås temaside om energi og industri

Kommenterte lenkjer

Faglege nettstader

www.regjeringen.no/nb/dep/nhd Nettsidene til Nærings- og handelsdepartementet

www.npd.no Nettsidene til Oljedirektoratet

www.visitvemork.com Nettstaden til Industriarbeidermuseet på Vemork

www.regjeringen.no/Faktahefte-om-norsk-naringsliv Faktahefte om norsk næringsliv frå Nærings- og handelsdepartementet

www.tu.no Teknisk ukeblad

Organisasjonar

www.lo.no Nettsidene til LO - Landsorganisasjonen i Noreg

www.loungdom.no Nettsidene til LO Ungdom

www.nho.no Nettsidene til Næringslivets Hovudorganisasjon - NHO

www.fellesforbundet.no Nettsidene til Fellesforbundet

www.ys.no Nettsidene til YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

www.nopef.no Nettsidene til Norsk olje- og petrokjemisk fagforbund

www.stalforbund.com Nettsidene til Norsk Stålforbund

www.nkif.no Nettsidene til Norsk kjemisk industriarbeiderforbund

www.nito.no Nettsidene til Norsk ingeniør- og teknologiorganisasjon

www.itforbundet.org Nettsidene til It-forbundet

www.nfo.no Nettsidene til Norsk flyteknikerorganisasjon

www.flt.no Nettsidene til Forbund for ledelse og teknikk

www.pil.no Nettsidene til Prosessindustriens landsforening

www.tekna.no Nettsidene til Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening.