Arbeidsopplegg for helse- og sosialfag

Under finn du arbeidsopplegg og oppgåver som er tilpassa utdanningsprogram for helse- og sosialfag. Opplegga baserer seg på bruk av Internett. Du finn forslag til tema som høver godt for tilpassing til dei ulike utdanningsprogramma, og oppgåver innanfor nokre av desse temaa.

Tema der ein kan rette arbeidet spesielt inn mot programområdet:

Kapitla 11 og 12, om studie- og yrkesval, om arbeidslivet og organisasjonane der, og om bedriftsetablering.

Jobben min i framtida?

Veit du kva du skal bli når du blir stor? Dette prosjektet går ut på å finne ut mest mogleg om eit yrke du kunne tenkje deg. Vel deg eit yrke, og svar på problemstillingane under.

  1. Korleis kan du utdanne deg til dette yrket?
  2. Kva går arbeidet ut på?
  3. Korleis er lønnsforholda i yrket?
  4. Kva kan du finne ut om det fysiske arbeidsmiljøet på arbeidsplassar i dette yrket?
  5. Kva for fagforeining/ar finst for dette yrket? Kva mål arbeider fagforeininga/ne for?
  6. Korleis er arbeidsmarknaden i dette yrket? Er mange arbeidslause?

Nettstader

www.nav.no/ Frå heimesidene til NAV. Statistikk over arbeidslause. Viser arbeidslause etter alder, bransje, fylke osv. 

www.ys.no Nettsidene til YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

www.jordmorforeningen.no Nettsidene til Norsk jordmorforening

www.psykologforeningen.no/ Nettsidene til Psykologiforeningen

http://nulltilatten.no/ Nettsidene til Barne- og ungdomsarbeiderforbundet

www.uho.no Nettsidene til Utdanningsorganisasjonenes hovedorganisasjon

www.fobsv.no Fellesorganisasjonen for barnevernspedagogar, sosionomar og vernepleiarar

www.tannlegeforeningen.no Nettsidene til Den norske tannlegeforeining

www.kiropraktikk.no Nettsidene til Kiropraktorforeininga

www.sykepleierforbundet.no Nettsidene til Sjukepleiarforbundet

www.tannpleier.no Nettsidene til Tannpleiarforbundet

www.fysio.no Nettstaden til Norsk Fysioterapeutforbund

www.nhsf.no Nettsidene til Norsk helsesekretærforbund

www.ambulanse.no Nettstad for ambulansepersonell

www.farmasiforbundet.no Nettsidene til Farmasiforbundet

www.tannteknikerforbundet.no Nettsidene til Tannteknikarforbundet

www.audiograf.no Nettsidene til Audiografforbundet

www.netf.no Nettsidene til Norsk ergoterapeutforbund

www.farmaceutene.no Nettsidene til farmasøytane

www.utdanningsforbundet.no Nettsidene til Utdanningsforbundet

www.skoleneslandsforbund.no Nettsidene til Skolenes landsforbund

www.fengselogfriomsorg.no Nettsidene til Fengselstilsette

www.ssb.no Statistikk om arbeidsliv, yrkesdeltaking og lønn frå Statistisk Sentralbyrå

Fagforeiningsarbeid

Under finn du lenkjer til fagforeiningar som kan vere aktuelle for deg i framtida.

Vel ei av foreiningane og la ein presentasjon av henne. Du bør kome inn på kva saker fagforeininga er oppteken av og gjere greie for desse, korleis foreininga er organisert og kva fordeler du har av å vere medlem i fagforeininga.

Nettstader

www.lo.no Nettsidene til LO - Landsorganisasjonen i Noreg

www.ys.no Nettsidene til YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

www.jordmorforeningen.no Nettsidene til Norsk jordmorforeining

www.psykologforeningen.no/ Nettsidene til Psykologforeininga

http://nulltilatten.no/ Nettsidene til Barne- og ungdomsarbeidarforbundet

www.uho.no Nettsidene til Utdanningsorganisasjonanes hovudorganisasjon

www.fobsv.no Fellesorganisasjonen for barnevernspedagogar, sosionomar og vernepleiarar

www.tannlegeforeningen.no Nettsidene til Den norske tannlegeforeining

www.kiropraktikk.no Nettsidene til Kiropraktorforeininga

www.sykepleierforbundet.no Nettsidene til Sjukepleiarforbundet

www.tannpleier.no Nettsidene til Tannpleiarforbundet

www.fysio.no Nettstaden til Norsk Fysioterapeutforbund

www.nhsf.no Nettsidene til Norsk helsesekretærforbund

www.ambulanse.no Nettstad for ambulansepersonell

www.farmasiforbundet.no Nettsidene til Farmasiforbundet

www.tannteknikerforbundet.no Nettsidene til Tannteknikarforbundet

www.audiograf.no Nettsidene til Audiografforbundet

www.netf.no Nettsidene til Norsk ergoterapeutforbund

www.farmaceutene.no Nettsidene til Farmaceutene

www.fengselogfriomsorg.no Fengselstilsettes nettsider

Nytt om helse

Nedanfor finn du lenkjer til nettstader som tek for seg aktuelle saker om helse. Vel ei aktuell sak og hald eit miniforedrag om henne for klassen.

Nettstader

www.regjeringen.no/nb/dep/aid Nettsidene til Arbeids- og inkluderingsdepartementet

www.regjeringen.no/nb/dep/bld Nettsidene til Barne- og likestillingsdepartementet

www.regjeringen.no/nb/dep/hod Nettsidene til Helse- og omsorgsdepartementet

www.regjeringen.no/nb/dep/kd Nettsidene til Kunnskapsdepartementet

www.helsedirektoratet.no Nettstaden til Sosial- og helsedirektoratet

www.helsetilsynet.no Nettsidene til Helsetilsynet

www.psykiskhelse.no Nettstaden til Rådet for psykisk helse

Helse - statistikk

Nedanfor finn du ei lenkje til nettsidene om helse hos Statistisk Sentralbyrå.

I denne oppgåva skal du bruke statistikk og finne fram til opplysningar om helse ut frå tabellar. Du skal lage ein presentasjon av eit tema innanfor helse. Du kan lage eit foredrag, ein rapport, skrive ein artikkel eller lage ein digital presentasjon. Du kan velje tema innanfor dei moglegheitene som statistikken gir. Klikk deg fram til tabellane i margen til høgre.

Nettstad

www.ssb.no/helsetilstand

Statistisk Sentralbyrås temaside om helse

Helse- og sosialpolitikk

Under finn du lenkjer til nettsidene til dei politiske partia. Vel to partier, og finn ut kva som er helse- og sosialpolitikken deira. Kva skilnader og likskapar finn du? Kva parti er du mest samd med? Kvifor?

Nettstader

www.dna.no Nettsidene til Det norske Arbeiderparti

www.frp.no Nettsidene til Framstegspartiet

www.hoyre.no Nettsidene til Høgre

www.krf.no Nettsidene til Kristeleg Folkeparti

www.kystpartiet.no Nettsidene til Kystpartiet

http://rødt.no/ Nettsidene til Raud Valallianse

www.senterpartiet.no Nettsidene til Senterpartiet

www.sv.no Nettsidene til Sosialistisk Venstreparti

www.venstre.no Nettsidene til Venstre

Kommenterte lenkjer

www.nav.no Statistikk over arbeidslause, sjå ulike yrke

www.ys.no Nettsidene til YS - Yrkesorganisasjonanes Sentralforbund

www.jordmorforeningen.no Nettsidene til Norsk jordmorforeining

www.psykologforeningen.no/ Psykologforeiningas nettsider

http://nulltilatten.no/ Nettsidene til Barne- og ungdomsarbeidarforbundet

www.uho.no Nettsidene til Utdanningsorganisasjonanes hovedorganisasjon

www.fobsv.no Fellesorganisasjonen for barnevernspedagogar, sosionomar og vernepleiarar

www.tannlegeforeningen.no Nettsidene til Den norske tannlegeforeining

www.kiropraktikk.no Nettsidene til Kiropraktorforeininga

www.sykepleierforbundet.no Nettsidene til Sjukepleiarforbundet

www.tannpleier.no Nettsidene til Tannpleiarforbundet

www.fysio.no Nettstaden til Norsk Fysioterapeutforbund

www.nhsf.no Nettsidene til Norsk helsesekretærforbund

www.ambulanse.no Nettstad for ambulansepersonell

www.farmasiforbundet.no Nettsidene til Farmasiforbundet

www.tannteknikerforbundet.no Nettsidene til Tannteknikerforbunet

www.audiograf.no Nettsidene til Audiografforbundet

www.netf.no Nettsidene til Norsk ergoterapeutforbund

www.farmaceutene.no Nettsidene til Farmaceutene

www.utdanningsforbundet.no Nettsidene til Utdanningsforbundet

www.skoleneslandsforbund.no Nettsidene til Skolenes landsforbund

www.fengselogfriomsorg.no Nettsidene til Fengselstilsette

www.ssb.no Statistikk om arbeidsliv, yrkesdeltaking og lønn frå Statistisk Sentralbyrå