Arbeidsopplegg for bygg- og anleggsteknikk

Under finn du arbeidsopplegg og oppgåver som er tilpassa utdanningsprogram for bygg- og anleggsteknikk. Opplegga baserer seg på bruk av Internett. Du finn forslag til tema som høver godt for tilpassing til dei ulike utdanningsprogramma, og oppgåver innanfor nokre av desse temaa.

Tema der ein kan rette arbeidet spesielt inn mot programområdet:

Kapitla 11 og 12, om studie- og yrkesval, om arbeidslivet og organisasjonane der, og om bedriftsetablering.

Fagforeiningsarbeid

Under finn du lenkjer til fagforeiningar som kan vere aktuelle for deg i framtida. Vel ei av fagforeiningane og lag ein presentasjon av foreininga. Du bør komme inn på kva saker fagforeininga er oppteken av, og gjøre greie for dei, og du bør seie noko om korleis foreininga er organisert, og kva fordelar du har av å vere medlem i fagforeininga.

Nettstader

www.lo.no Nettsidene til LO - Landsorganisasjonen i Noreg.

www.fellesforbundet.no Nettsidene til Fellesforbundet.

www.bnl.no Nettsidene til Byggenæringens Landsforening.

www.ys.no Nettsidene til YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund.

www.byggmesterforbundet.no Nettsidene til Byggmesterforbundet.

www.nrl.no Nettsidene til Norske rørleggerbedrifters landsforening.

Jobben min i framtida?

Veit du kva du skal bli når du blir vaksen? Denne oppgåva går ut på å finne ut mest mogleg om eit yrke du kunne tenkje deg. Bestem deg for eit yrke og svar på problemstillingane under.

  1. Korleis kan du utdanne deg til dette yrket?
  2. Kva går arbeidet ut på?
  3. Korleis er lønnsforholda i yrket?
  4. Kva kan du finne ut om det fysiske arbeidsmiljøet på arbeidsplassar i dette yrket?
  5. Kva fagforeining eller fagforeiningar finst for dette yrket? Kva mål arbeider fagforeininga eller fagforeiningane for?
  6. Korleis er arbeidsmarknaden i dette yrket? Er mange arbeidsledige?

Nettstader

www.mesterbrev.no Nettstaden mesterbrev.no har informasjon om dei ulike meisterfaga, om sveine- og meisterprøver og om arbeidet i dei ulike fagområda.

www.lo.no Nettsidene til LO - Landsorganisasjonen i Noreg.

www.loungdom.no Nettsidene til LO Ungdom.

www.nho.no Nettsidene til NHO - Næringslivets Hovedorganisasjon.

www.fellesforbundet.no Nettsidene til Fellesforbundet.

www.bnl.no Nettsidene til Byggenæringens Landsforening.

www.byggmesterforbundet.no Nettsidene til Byggmesterforbundet.

www.ssb.no Statistikk om arbeidsliv, yrkesdeltaking og lønn frå Statistisk sentralbyrå.

www.ssb.no Lønnsstatistikk frå Statistisk sentralbyrå.

www.ssb.no/utdanning_tema

www.ssb.no/arbeid Temasider frå Statistisk sentralbyrå om utdanning og arbeid.

Arbeidsforhold

Under finn du lenkjer til artiklar om bygg- og anleggsbransjen. Artiklane tek mellom anna for seg arbeidskraftsituasjonen, særleg den aukande bruken av utanlandsk arbeidskraft, og i kva grad byggjenæringa overheld relar og forskrifter.

Les artiklane og lag ein presentasjon av situasjonen i bygg- og anleggsbransjen når det gjeld desse forholda. Du bør kome inn på mengda av utanlandske arbeidstakarar i byggjebransjen, årsakene til dette, kvar arbeidskrafta kjem frå, lønnsforholda, osb. Du bør òg seie noko om kva du meiner om det som kjem fram i artiklane, kva konsekvensar forholda kan få for samfunnet og kva du meiner bør gjerast for at arbeidssituasjonen skal bli best mogleg i bygg- og anleggsbransjen.

Nettstader

www.tu.no Artikkel frå nettstaden til Teknisk ukeblad om sveiseslurv i byggjenæringa

"Farligst på jobb med utlendinger" Artikkel fra Aftenposten 19.01.2007 

"Utenlandske arbeistakere størst risiko for å bli skadet på jobb " Artikkel frå Arbeidstilsynet

Statistikk

Under finn du ei lenkje til nettsidene til Statistisk sentralbyrå om bygg og bustad. I denne oppgåva skal du bruke statistikk og finne fram til opplysningar om byggnæringa ut frå tabellar. Du kan lage eit foredrag eller ein rapport, skrive ein artikkel eller lage ein digital presentasjon. Du kan velje tema innanfor dei vala som statistikken gir rom for.

Nettstad

www.ssb.no/bygg Temasidene til Statistisk sentralbyrå om bygg og bustad.

Nytt om bygg og anlegg

Under finn du lenkjer til nettstader som tek for seg aktuelle saker om bygg- og anleggsverksemd. Vel ei aktuell sak og hald eit miniforedrag om denne saka for elevgruppa di.

Nettstader

www.byggmesteren.as Nettsidene til tidsskriftet Byggmesteren.

www.bygg.no Nettstaden bygg.no er byggjeindustriens tidsskrift.

www.byggaktuelt.no Nettsidene til tidsskriftet BYGGaktuelt.

www.maleren.no/ Nettsidene til Maleren - tidsskrift for målar- og byggtapetserbransjen.

www.rorfag.no Nettsidene til Rørfag, fagblad for rørleggjarar.

www.skogindustri.no Nettsidene til fagbladet Skogindustri.

www.norsktreindustri.no Nettsidene til Magasinet Treindustrien.

www.vbl.no Nettsidene til Blikkenslageren, tidsskrift for Ventilasjons- og Blikkenslagerbediftenes Landsforbund.

www.byggarbeidsmiljo.no Nettstaden Byggarbeidsmiljø.

www.ffv.no Nettsidene til Fagrådet for våtrom.

www.ifi.no Nettsidene til Informasjonskontoret for farge og interiør.

 

Kommenterte lenkjer

Utdanning

www.mesterbrev.no Nettstadet mesterbrev.no har informasjon om dei ulike meisterfaga, om sveine- og meisterprøver, og om arbeidet i dei ulike fagområda

Organisasjonar

www.lo.no Nettsidene til LO - Landsorganisasjonen i Noreg

www.loungdom.no/ Nettsidene til LO Ungdom

www.nho.no Nettsidene til Næringslivets Hovudorganisasjon - NHO

www.fellesforbundet.no Fellesforbundets nettsider

www.bnl.no Nettsidene til Byggenæringens Landsforening

www.ys.no Nettsidene til YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

www.nso.no Nettsidene til Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

www.byggmesterforbundet.no Nettsidene til Byggmesterforbundet

odin.dep.no/nhd Om bygg og anlegg i Noreg frå NHD

Byggfaglege nettstader

www.byggmesteren.as Tidsskriftet Byggmesteren

www.bygg.no Nettstaden bygg.no er tidsskrift for byggjeindustrien

www.byggaktuelt.no Tidsskriftet Byggaktuelt på nett

www.rorfag.no Tidsskriftet Rørfag

www.norsktreindustri.no Magasinet Treindustrien

www.vbl.no Blikkenslageren - tidsskrift for Ventilasjon og blikkenslagerbedriftenes landsforbund

www.byggarbeidsmiljo.no Nettstaden Bygg - arbeidsmiljø

www.ffv.no Nettsidene til Fagrådet for våtrom

www.ifi.no Nettsider for Informasjonskontoret for farge og interiør

www.byggskolen.no Nettstaden Noregs byggskole

www.be.no Statens bygningstekniske etat