Studiespesialisering

Under finn du arbeidsopplegg og oppgåver som er tilpassa utdanningsprogram for studiespesialisering. Opplegga baserer seg på bruk av Internett. Du finn forslag til tema som høver godt for tilpassing til dei ulike utdanningsprogramma, og oppgåver innanfor nokre av desse temaa.

Tema der ein kan rette arbeidet spesielt inn mot programområdet:

Kapitla 11 og 12, om studie- og yrkesval, om arbeidslivet og organisasjonane der, og om bedriftsetablering.

 

Nettoppgåve: Organisasjonane i arbeidslivet

Under finn du lenkjer til organisasjonar som kan vere aktuelle for deg i framtida.

Vel ein av organisasjonane og lag ein presentasjon av han. Du bør komme inn på kva saker organisasjonen er oppteken av, og gjere greie for dei, og du bør seie noko om kven som er medlemmer, og kva fordelar du har av å vere medlem.

Nettstader:

www.akademikerne.no Nettsidene til arbeidstakarorganisasjonen Akademikerne.

www.nho.no Nettsidene til NHO - Næringslivets Hovedorganisasjon.

www.unio.no Nettsidene til Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede.

www.pf.no Nettsidene til Politiets Fellesforbund.

www.forskerforbundet.no Nettsidene til Forskerforbundet.

www.prest.no Nettsidene til Den norske presteforening.

www.tannlegeforeningen.no Nettsidene til Den norske tannlegeforening.

www.juristforbundet.no Nettsidene til Norges Juristforbund.

www.nsf.no Nettsidene til interesseorganisasjonen Siviløkonomene.

www.samfunnsviterne.no Nettsidene til Samfunnsviterne, Akademikerforening for samfunnsvitere og humanister.

www.itforbundet.org Nettsidene til IT-forbundet.

www.arkitektur.no Nettsidene til Norske arkitekters landsforbund.

www.psykologforeningen.no/ Nettsidene til Norsk Psykologforening.

www.vetnett.no Nettsidene til Den norske veterinærforening.

www.finansforbundet.no Nettsidene til Finansforbundet.

www.akademikerforbundet.no Nettsidene til Akademikerforbundet.

Nettoppgåve: Jobben min i framtida?

Veit du kva du skal bli når du blir vaksen? Denne oppgåva går ut på å finne ut mest mogleg om eit yrke du kunne tenkje deg. Bestem deg for eit yrke og svar på problemstillingane under.

  1. Korleis kan du utdanne deg til dette yrket?
  2. Kva går arbeidet ut på?
  3. Korleis er lønnsforholda i yrket?
  4. Kva kan du finne ut om det fysiske arbeidsmiljøet på arbeidsplassar i dette yrket?
  5. Kva fagforeining eller fagforeiningar finst for dette yrket? Kva mål arbeider fagforeininga eller fagforeiningane for?
  6. Korleis er arbeidsmarknaden i dette yrket? Er mange arbeidsledige?

Nettstader

www.studieguiden.no Studieguiden.no har oversikt over alle studium i Noreg.

www.studieguiden.no Nettsider frå studieguiden.no om studium i utlandet.

www.ntnu.no Nettsidene til Noregs teknisk- naturvitskaplege universitet i Trondheim.

www.uib.no Nettsidene til Universitetet i Bergen.

www.uio.no Nettsidene til Universitetet i Oslo.

www.uis.no Nettsidene til Universitetet i Stavanger.

www.uit.no Nettsidene til Universitetet i Tromsø.

www.mil.no Nettsider om utdanning i Forsvaret.

www.studieguiden.no Lenkjer til alle offentlege høgskolar i Noreg.

www.studieguiden.no Lenkjer til alle private høgskolar i Noreg.

www.ssb.no Statistikk om arbeidsliv, yrkesdeltaking og lønn frå Statistisk sentralbyrå.

www.ssb.no Lønnsstatistikk frå Statistisk sentralbyrå.

www.ssb.no/utdanning_tema

www.ssb.no/arbeid Temasider frå Statistisk sentralbyrå om utdanning og arbeid.

Kommenterte lenkjer

Utdanning

www.studieguiden.no

har oversikt over alle studium i Noreg

www.studieguiden.no Studieguidens nettsider om studium i utlandet

www.ntnu.no Nettstaden til Norges naturvitenskaplige universitet i Trondheim

www.uib.no Nettstaden til universitetet i Bergen

www.uio.no Nettstaden til universitetet i Oslo

www.uis.no Nettstaden til universitetet i Stavanger

uit.no Nettstaden til universitetet i Tromsø

www.mil.no Forsvarsnett - om utdanning i forsvaret

www.studieguiden.no Lenkjer til alle offentlege høgskular i Noreg

www.studieguiden.no Lenkjer til alle private høgskular i Noreg

Organisasjoner

www.akademikerne.no Nettsidene til Akademikerne

www.nho.no NHOs nettsider

www.uho.no Utdanningsorganisasjonenes hovedorganisasjons nettsider

www.bibforb.no Nettsidene til Bibliotekarforbundet

www.pf.no Politiets Fellesforbunds nettsider

www.forskerforbundet.no Forskerforbundets nettsider

www.prest.no Den norske presteforenings nettsider

www.tannlegeforeningen.no Tannlegeforeningens nettsider

www.juristforbundet.no Nettsidene til Norges juristforbund

www.norsklektorlag.no Norsk Lektorlags nettsider

www.nsf.no Nettsidene til Siviløkonomene

samfunnsviterne.no Samfunnsviternes nettsider

www.itforbundet.org It-forbundets nettsider

www.arkitektur.no Arkitektenes nettsider

www.psykologforeningen.no/ Psykologiforeningens nettsider

www.vetnett.no Vetrinærenes nettsider

www.finansforbundet.no Finansforbundets nettsider

www.akademikerforbundet.no Nettstaden til Akademikerforbundet

www.nsu.no Norsk studentunions nettsider