Kommenterte lenkjer

GENERELLE LENKJER http://www.ssb.no Nettsidene til Statistisk sentralbyrå. Her finn du statistikk og artiklar om ulike sider ved det norske samfunnet http://www.ung.no Offentleg informasjon for ungdom. Lenkjer til alle moglege tema http://www.nsd.uib.no Nettsidene til Norsk samfunnsvitskapleg datateneste. Her finn du statistikk og artiklar om det norske samfunnet 
 


http://www.samfunnsveven.no/ http://www.forskning.no Nettstaden forskning.no har artiklar om mange samfunnsfaglege tema http://nrk.no/skole/emnedetalj?topic=oid:T22115 Samfunnsfagsida til skolesidene til NRK 


http://www.umag.no 
Nettstad for ungdom frå Likestillingssenteret

http://houses-europe.com/norske-aviser/ 
 Oversikt over norske nettaviser/-tidsskrift POLITIKK

http://www.stortinget.no Stortingets informasjonsside. Her finn du informasjon om Stortinget, valordning, politiske parti, Stortingets arbeid, parlamentarisme og aktuelle saker. http://www.samediggi.no Nettsidene til Sametinget http://www.regjeringen.no Informasjon frå regjeringa og departementa

http://www.kongehuset.no Nettsidene til det norske kongehuset 


http://www.nsd.uib.no/data/polsys/partiveven/Index.html Partiveven er ein del av nettsidene til Norsk samfunnsvitskapleg datateneste. Her finn du informasjon om dei politiske partia, program, partibarometer osv. http://home.online.no/%7Eb-aardal Heimesida til valforskar Bernt Aardal om valordning, valstatistikk, debattar osv. INTERNASJONALT

http://www.un.org/english Heimesidene til FN. Engelsk tekst http://www.fn.no FN-sambandets nettsider http://www.europa.eu EUs nettsider. Mange språk, m.a. dansk, svensk, engelsk m.fl. http://www.regjeringen.no/nb/sub/Europaportalen.html?id=279683 Informasjonsside frå Utanriksdepartementet på internett om det europeiske samarbeidet og Noregs plass i dette. Hovudtema er norsk europapolitikk, EØS og EFTA, EUs institusjonar og medlemsland, EUs politikkområde, den kommande utvidinga av EU og EØS, anna europeisk samarbeid, og debatten innanfor EU om Europas framtid http://www.nato.int NATOs offisielle nettsider http://global.no Oversikt over norske aktørar som arbeider med Nord-Sør-spørsmål og internasjonal utvikling http://www.rorg.no Ressurssider frå RORG-samarbeidet (internasjonale utviklingsspørsmål) 
 


http://www.flyktninghjelpen.no Nettstaden til Flyktninghjelpa http://www.nupi.no/ Heimesida til Norsk utanrikspolitisk institutt (NUPI) http://hvorhenderdet.nupi.no/ "Hvor hender det?" Artikkelserie om internasjonale forhold. Utgitt av NUPI http://www.gksoft.com/govt Database som viser offentlege styresmakter i ulike land: parlament, ministerium, domstolar, ambassadar, sentralbankar osv. samt politiske parti

http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=1 Nettstaden til Freedom House, ein organisasjon som arbeider for demokratisering, politisk og økonomisk fridom. Mellom anna lenkje til "Map of freedom"

http://www.menneskerettigheter.no/Tema/MR_og_regler/ Konvensjoner__erkl_ringer_og_dokumenter/index.html Oversikt over erklæringar, konvensjonar og dokument om menneskerettane http://www.amnesty.no/ Nettstaden til Amnesty International http://www.globalis.no Nettside frå FN-sambandet. Interaktivt verdsatlas der du kan lage dine eigne kart og grafar. Basert på ein stor database med statistikk frå FN og andre internasjonale organisasjonar MILJØ

http://www.nu.no Nettstaden til Natur og Ungdom http://www.regjeringen.no/nb/dep/md.html?id=668 Nettstaden til Miljøverndepartementet SAMLIV

http://www.norge.no/temaside/tema.asp?id=3 Offentleg informasjon om m.a. ekteskap, partnarskap, adopsjon, permisjonsrettar, offentlege støtteordningar, barnetrygd, barnevern, arv og testament m.m. http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/veiledninger_brosjyre.html?id=2083 Diverse publikasjonar frå departementet, om tema som separasjon og skilsmisse, samværsrett, rettar for småbarnsforeldre, ugift samliv, farskap, oversikt over familierådgivings- og familievernkontor i Noreg m.m. http://www.skilsmisse.net/skilsmisse.asp Portal for alle som samlivsbrot på ein eller annan måte får følgjer for. Svært mange lenkjer KRIMINALITET

http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd.html?id=463 Nettsida til Justis- og politidepartementet. Lenkjer til kriminalomsorga m.m. http://www.norge.no/sok/?txtQueryString=kriminalitet Offentleg informasjon om kriminalitet http://www.norge.no/temaside/tema.asp?stikkord=93982 Offentleg informasjon om kriminalomsorga

http://www.lovdata.no På nettstaden lovdata.no finn du alle Noregs lover UTDANNING

http://utdanning.no/ Oversikt over alle utdanningstilbod i Noreg http://www.jobbfeber.no/ Nettstad med informasjon om ulike yrke, kva dei krev av utdanning og kvar denne utdanninga er

ØKONOMI

http://www.forbrukerportalen.no Heimesidene til Forbrukarrådet http://www.bedin.no Offentleg informasjonsteneste for etablerarar og bedrifter i Noreg

www.sifo.no Statens institutt for forbruksforskings nettsider med standardbudsjett og tips om økonomi

https://www.dnbnor.no/privat/laan/kalkulator/boliglaan.html DnB NORs lånekalkulator