© Madartists | Dreamstime.com

Valdtekt og rettstryggleik

Frifinninga av tre menn etter ei valdtektssak i Hemsedal har vekt sterke reaksjonar. Gjerningsmenn og meddommarar er blitt hengde ut i sosiale medium, og det har blitt halde demonstrasjonar mot dommen.

Les kommentaren til Trine Eilertsen i Aftenposten.

  1. Eilertsen skriv om «digitale gapestokkar» i artikkelen. Kva meiner ho med det?
  2. Er slik uthenging forståeleg eller rett i denne saka? Grunngi svaret.
  3. Eilertsen meiner at det kan svekkje rettsystemet. Korleis?
  4. Dei fleste er einige om at partyvaldtekter er forkasteleg. Korleis bør samfunnet opptre for å forhindre at det skjer?
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne:

  • … grunngi kvifor samfunnet straffar og vurdere korleis kriminalitet kan førebyggjast
  • diskutere samanhengar mellom styreform, rettsstat og menneskerettar

Lenkje