Religiøse skular - ein trussel mot integreringa?

I Oslo har kommunen gitt grønt lys for både kristen og muslimsk grunnskule i Groruddalen. Dette er eit område med svært mange minoritetsspråklege, og avgjerdene har vore kritisert for å hindre integrering.

  1. Kva grunnar har folk for å sende barna sine til religiøse skular? Kan det vere andre enn dei reint religiøse?
  2. Er religiøse skular positivt eller negativt for eit fleirkulturelt samfunn? Diskuter synspunkta som kjem fram i artiklane.
  3. Framstegspartiet har støtta opprettinga av den kristne skulen, men kritisert den muslimske. Kva synest du om denne haldninga?
  4. Kan det offentlege "bestemme integrering", eller må folk få velje fritt i dette spørsmålet? Grunngje svaret.
 

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne:

  • gi eksempel på korleis religion påverkar samfunnet og kulturen
  • beskrive hovudtrekk ved kulturen til nokre minoritetar i Noreg og drøfte utfordringar i fleirkulturelle samfunn
  • diskutere samanhengar mellom styreform, retsstat og menneskerettar

Nettsteder: