Sergei Grits/AP Photo/Scanpix

Presidentvalet i Russland

Søndag 4. mars blei det gjennomført presidentval i Russland. Men kva blei eigentleg resultatet?

  1. Gjer kort greie for resultatet av presidentvalet i Russland.
  2. Kva ligg bak dei omfattande protestane som har oppstått etter valet?
  3. "Frie politiske val er eit av dei viktigaste kjenneteikna på eit demokrati", står det på side 121 i Streif. Kva kjenneteiknar eit fritt politisk val? Trur du at det russiske presidentvalet var eit demokratisk val?

 

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

  • gjere greie for korleis ein sjølv kan vere med i og påverke det politiske systemet gjennom bruk av ulike kanalar for påverknad og kunne gjere greie for ulike utfordringar for demokratiet

Nettstader: