Nobels fredspris 2011

Nobels fredspris er ein av fem prisar som blei innstifta ved Alfred Nobels testament i 1895. Prisane blir delte ut "til dem som i det forløpne år har gjort menneskeheten den største nytte" på ulike område – fysikk, kjemi, medisin eller fysiologi, litteratur og fredssaka.

Utdelinga av nobelprisane (første gongen i 1901) skjer alltid på årsdagen for Nobels død, 10. desember. Fredsprisen blir delt ut i Oslo, dei fire andre i Stockholm.

  1. Kva er grunngjevinga for tildelinga av Nobels fredspris 2011 til Ellen Johson-Sirleaf og Leymah Roberta Gbowee frå Liberia og Tawakkol Karman frå Jemen?
  2. Kva reaksjonar har denne fredspristildelinga skapt?
  3. Kva synest du sjølv om tildelinga?

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

  • gjere greie for korleis ein sjølv kan vere med i og påverke det politiske systemet og diskutere kva som kan truge demokratiet
  • bruke digitale verktøy til å finne døme på ulike typar konfliktar i verda og presentere ein aktuell internasjonal konflikt og forslag til å løyse konflikten

Nettstader: