Syrisk flyktningeleir på grensa til Tyrkia, 2011.

© thomas koch / Shutterstock.com

Elefanten i det norske rommet

Kvifor lukkar vi auga for flyktningstraumen frå Syria? spør Jan Egeland i eit krasst debattinnlegg.

Egeland er generalsekretær i Flyktninghjelpen. Han meiner at det ikkje er ekstremisme og islamisme som trugar oss, men derimot likesæla overfor ein av dei største humanitære katastrofane i vår tid.

  1. Hva tyder uttrykket "elefanten i rommet"?
  2. Kva er hovudpoenget til Egeland, og kva samanlikningar bruker han for å grunngi det?
  3. I den grad han har rett - kvifor oppstår slike "elefantar" som han skildrar? 
  4. Vurder kva ansvar Noreg har når det gjeld konfliktsituasjonen og flyktningproblemet i Midtausten. Korleis kan vi gjere meir?  


Mål for opplæringa er at eleven skal kunne:

  • definere omgrepet makt og kunne gi eksempel på korleis makt blir brukt i verdssamfunnet
  • gjere greie for kva som kjenneteiknar internasjonal terrorisme og reflektere over årsaker til terrorisme
  • gi eksempel på internasjonalt samarbeid og beskrive Noreg som internasjonal aktør

Lenkjer