Foto: Skypixel/Dreamstime.com

Draumen om kalifatet

Kva får ungdom til å verve seg for ekstreme grupper som IS?

Ein reknar med at 50-60 personar har dratt fra Noreg til Syria og Irak for å kjempe. No føreslår regjeringa at såkalla framandkrigarar skal kunne straffast.

  1. Kva kan få ungdom som Bastian Vasquez til å verve seg for IS? Er det religion, politikk - eller andre faktorar?
  2. Vil de vere rett å kriminalisere framandkrigarane? Grunngi svaret.
  3. Kva andre tiltak kan ein tenkje seg, ut frå kva PST seier om folk som er i faresonen?
  4. På kva måtar kan konflikten i Syria og Irak vere farleg for Noreg? Bør vi engasjere oss militært, eller nøye oss med tiltak på heimebane?
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne:

  • definere omgrepet makt og kunne gi eksempel på korleis makt blir brukt i verdssamfunnet
  • gjere greie for kva som kjenneteiknar internasjonal terrorisme og reflektere over årsaker til terrorisme
  • bruke digitale verktøy for å finne døme på ulike typar konfliktar i verda og presentere ein aktuell internasjonal konflikt og forslag til å løyse konflikten

Artiklar