Barn i fengsel

Norge blir kalla ein av «verstingane» når det gjeld barn og fengselstraff.

FN har i fleire år kritisert Noreg for praksisen med å setje mindreårige i fengsel. Stortinget vedtok ei lovendring i 2011, men lite har blitt gjort i praksis.

  • Korleis opplever guten i artikkelen fengselsstraffa?
  • Er det gale at ungdom under 18 år kjem i fengsel? Kvifor/kvifor ikkje?
  • Kva andre reaksjonar på kriminalitet blir nemnde i artikkelen? Trur du desse verkemidla er betre enn fengsel?
  • Hva kan grunnen vere til at vi er så seine med å endre politikken på dette feltet?

 

 

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

  • bruke digitale verktøy til å finne informasjon om omfanget av kriminalitet i Noreg, grunngje kvifor samfunnet straffar og gjere greie for korleis kriminalitet kan førebyggjast