Å skrive en samfunnsfaglig tekst

Et av kompetansemålene i læreplanen sier:

 

Elevene skal kunne

• formulere en aktuell samfunnsfaglig problemstilling og skrive drøftende tekst ved å bruke fagbegreper, variert kildetilfang og kildehenvisninger

 

Når du skal skrive en samfunnsfaglig tekst, skal teksten formes som en artikkel, altså med en innledning, en hoveddel og en avslutning. Teksten skal være saklig. Teksten skal ha en eller flerre problemstillinger, og den skal være drøftende. Å drøfte vil si å se en sak fra flere sider.

 

Før du begynner å skrive, må du sette deg grundig inn i temaet og du må finne svar på problemstillingen du har valgt. Det er viktig at du forsøker å gå i dybden i det temaet og den problemstillingen du har valgt. Sett deg godt inn i emnet, les mange ulike kilder, reflekter og drøft.

 

Du kan disponere oppgaven slik:

  1. Innledning
  2. Svar på problemstilling med drøfting
  3. Oppsummering (konklusjon)
  4. Kildehenvisninger

 

Problemstilling

En problemstilling er et spørsmål som du skal svare på. Det er viktig å lage en god problemstilling. Dette bør du bruke god tid på. Samarbeid gjerne med andre, og spør læreren om å se på problemstillingen før du begynner å arbeide ut fra den. Det kan hende du må endre problemstillingen din noe underveis.

 

Her er et eksempel på en problemstilling:

  • Hva er kulturell globalisering? Drøft positive og negative sider ved kulturell globalisering.

Som du ser, består denne problemstillingen av to deler. De kan slås sammen til en problemstilling, og omformuleres, for eksempel slik:

I denne oppgaven skal jeg forklare hva kulturell globalisering er og drøfte hvilke positive og negative sider kulturell globalisering har.

 

Innledning:

I innledningen bør du si noe kort om temaet, for eksempel globalisering. Du kan definere ordet, du kan komme med et eksempel på globalisering, eller lignende. Du skal også presentere problemstillingen din i innledningen.

 

Svar på problemstillingen:

Dette er den største delen av oppgaven. Her skal du skrive det du har funnet ut som svar på problemstillingen. Du skal både forklare og drøfte (hva kulturell globalisering er og drøfte hva som er positivt og negativt ved den). Det er i denne delen du skal vise kunnskapene dine om temaet. Bruk fagbegreper og teori fra boka. Men du skal bruke kunnskapen på en selvstendig måte, og vise at du kan analysere og drøfte.

 

Oppsummering:

Trekk sammen momentene du har kommet fram til gjennom drøftingen. Kan man konkludere med noe? Gi et svar? Skriv det ned.

 

Kildehenvisninger

Når du skriver en faglig oppgave, er det viktig at den som leser kan vite at det du skriver er riktig; du må vise til kilder du har brukt. Du må altså oppgi hvor du har fått opplysningene dine fra. 

 

Henvisningene skal plasseres i parentes, slik at de viser til litteraturlista di bak. Det holder med å angi forfatternavn og årstall. Her er noen eksempler:

  • I Norge fikk kvinnebevegelsen særlig stor gjennomslagskraft (Olsen 1983).
  • Olsen (1983) skriver at kvinnebevegelsen fikk særlig stor gjennomslagskraft i Norge.

 

Har du funnet opplysningene på nettet, kan du henvise til nettsiden: (www.ssb.no/helse/artikler-og-publikasjoner/aids.html)

 

Siterer du direkte, bør du også oppgi sidetall, slik at sitatet kan kontrolleres: (Olsen 1983:25). Sett parentesen rett etter sitatet. Husk slik kildeanvisning også når du bruker illustrasjoner som diagrammer og tabeller.

 

En hovedregel er at alle kilder skal oppgis i en kildeliste til slutt i oppgaven. Her er et eksempel på hvordan den kan se ut:

 

Kilder

Ronnes, Paul (1978). Reorganisering av departementa. Et politisk styringsmiddel. Oslo: Gyldendal.

Strand, Torodd (1985). Utkant og sentrum i det norske styringsverket. Oslo: Universitetsforlaget.

www.stortinget/proposisjoner/utkantnorge/prep_567.html

www.wikipedia.no/sentralisering/kommunesammenslåing