Oppgaver Utforskeren

KOMPETANSEMÅL 1:

• utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problemer og drøfte forskjellige

løsningsforslag

 

Kriminalitet (kapittel 4)

Gå sammen i grupper på to. Velg en type kriminalitet (for eksempel smugling, svart arbeid, ulike former for nettkriminalitet, tyveri osv).

 

 1. Hvor omfattende er denne typen kriminalitet i din kommune, i Norge og internasjonalt? Undersøk ved å finne artikler og statistikk, for eksempel fra ssb.no.
 2. Finn fram til ulike synspunkt på hva man bør gjøre for å få denne typen kriminalitet ned og hvordan lovbryterne bør straffes. Her kan dere finne ut hva ulike politiske partier mener, finne innlegg i aviser og nettfora om saken.
 3. Hvilke ulike tiltak kan settes inn for å løse problemet? Hvilke av disse vil dere satse på?

 

 

Politisk klassedebatt (kapittel 8)

Gå sammen i grupper på ca 8 . Alle på gruppa får tildelt et politisk parti som han/hun skal representere. Partiene er Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre, SV og Rødt. Alle setter seg inn i hva sitt parti mener om sakene nedenfor. Dette arbeidet tar nok 1-2 timer.

 

Så skal gruppa gjennomføre en politisk diskusjon om disse temaene. Det er viktig at du kommer med gode argumenter for ditt partis syn på saken, uavhengig av hva du selv mener. Etter diskusjonen kan gruppe stemme over hvem som argumenterte best for sitt syn.

 

Temaer:

 • Skolepolitikk. Hva mener partiet om karakterer i skolen, privatskoler, skolemåltider, undervisning i nynorsk osv.
 • Kollektivtrafikk. Vil partiet bruke mer eller mindre penger på kollektivtrafikk?
 • Samferdsel. Vil partiet satse på storbyområdene eller distriktet, går det inn for offentlig eller privat veiutbygging, bompenger eller annen finansiering?
 • Helsepolitikk. Vil partiet ha et stort offentlig helsevesen eller åpne mer for private?

 

 

Lokaldemokratiet (kapittel 8)

Ta for deg en aktuell sak i ditt lokalsamfunn (veiutbygging, sykehussak, tilbud til ungdom, skoleutfordringer osv.)

 

 1. Hva går saken ut på?
 2. Hvilke ulike meninger om saken finnes? Hvem står for de ulike meningene? Her kan du tenke på ulike organisasjoner, politiske partier, næringslivsgrupper, foreldre osv.
 3. Hvilke interesser har de i saken, og hvordan påvirker det holdningen deres?
 4. Hvilken løsning mener du er best? Begrunn synspunktet ditt.

 

 

KOMPETANSEMÅL 2:

• finne og sammenlikne informasjon som beskriver problemstillinger fra forskjellige synsvinkler, og vurdere formålet og relevansen til kildene

 

Konflikten mellom Israel og Palestina (kapittel 15)

Konflikten mellom Palestina og Israel har dominert verdenssamfunnet i mange tiår. Konflikten, der to folk kjemper om det samme landområdet, strekker seg tilbake til tida rundt første verdenskrig.

 

 1. Hva er bakgrunnen for konflikten? Hvilke landområder og grenser er mest i fokus i dag?
 2. Finn ut hva de to partene mener om konflikten og hvordan den kan løses
 3. Hva kan du si om kildene du har brukt i denne oppgava? Er de subjektive eller objektive? Hvem har skrevet kildene? Har forfatterne egne interesser i konflikten? Hvordan kommer dette fram i kildene?

 

Bakgrunnsstoff for konflikten:

http://www.globalis.no/Konflikter/Palestina

 

Også i norsk samfunnsdebatt spiller konflikten en viktig rolle, og det finnes flere organisasjoner som støtter de ulike partene. Her er nettsteder for tre norske solidaritetsorganisasjoner:

http://palestinakomiteen.no/

http://www.palestina.no/

http://www.miff.no/

 

 

Engasjer deg! (kapittel 9)

Arbeid i grupper på to. Velg en sak som engasjerer dere, enten fra lista nedenfor, eller som dere finner fram til selv.

 1. Lag en problemstilling for temaet deres. Problemstillingen skal formuleres som et spørsmål. (For eksempel: Bør 16-åringer ha stemmerett?).
 2. Finn argumenter som er brukt i media for og imot spørsmålet deres.
 3. Lag deres egen konklusjon. Hva mener dere? Dersom dere ikke er enige, lager dere en konklusjon hver.

 

 • Dødsstraff
 • Selvbestemt abort
 • Forbud mot tigging
 • Stemmerett for 16-åringer
 • Oljeboring i Lofoten og Vesterålen

 

 

Ja eller nei til EU? (kapittel 14)

Arbeid i grupper på to. En av dere skal finne ut hvilke argumenter EU-tilhengere bruker for at Norge skal melde seg inn i EU, og den andre finner argumenter mot. Bruk nettsidene til Europabevegelsen http://www.europabevegelsen.no/ og Nei til EU http://neitileu.no/ .  

 

Sammenlign argumentene dere har funnet. Er det argumenter som motsier hverandre? Hva kan eventuelt grunnen være til det? Gi en vurdering av argumentasjonen til de to sidene. Synes dere de argumenterer godt? Hvorfor/hvorfor ikke? Hvilken side argumenterer best for sin sak?

 

 

KOMPETANSEMÅL 3:

• bruke sammenfallende og motstridende informasjon fra statistikk til å drøfte en samfunnsfaglig problemstilling

 

Politiske meningsmålinger (kapittel 8)

På nettstedet nedenfor kan du studere oppdaterte meningsmålinger som viser de politiske partienes oppslutning nå. Disse partibarometrene er spørreundersøkelser som gjennomføres ca en gang pr måned av aviser, nrk, tv2 og andre. På nettstedet kan du finne flere målinger, fra ulike byråer.

 

http://politisk.tv2.no/spesial/partibarometeret/

 

Studer 3 av disse meningsmålingene og sammenlign resultatene. Viser meningsmålingene det samme? Er det variasjoner, og i tilfelle hvor store? Hva kan årsakene være til forskjellene du måtte finne?

 

Litt om meningsmålinger:

 

Meningsmålinger er ikke det samme som virkelighet, slik vi har lett for å tro. Meningsmålinger kan sammenliknes med en temperaturmåler. De måler ønsker og vilje, mens det faktiske bildet kan være et annet. Mange meningsmålinger forteller oss for eksempel hva vi velger ved politiske valg, hvilke produkter vi foretrekker å kjøpe i butikkene og hva vi mener om innvandring. Det er lett å la seg påvirke til å tro at verden virkelig er slik. Men de aller fleste meningsmålinger er overdrevne, i den forstand at de som svarer på spørsmål om hva de kommer til å gjøre, ofte uttrykker sterkere meninger enn handlingene deres uttrykker. Man sier f. eks. at man er miljøvennlig og alltid kildesorterer, selv om man ikke gjør det i virkeligheten. Vi må også huske på at meningsmålinger alltid er et utvalg av befolkningen (f.eks. 1000 personer) – det er derfor ikke sikkert at dette utvalget representerer hele befolkningen. Jo færre man spør, eller jo skjevere geografisk eller sosialt, desto mer misvisende kan resultatet bli.

 

Kriminalitetsstatistikk (kapittel 4)

Statistisk sentralbyrå har samlet statistikk som viser straffereaksjoner i Norge i 2011. Les artikkelen.

http://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/straff

 

A. Bruk opplysningene du finner i statistikken og drøft følgende påstand:

Det var færre forbrytelser i Norge i 2011 enn i årene før.

 

B. Du er journalist og skal lage et oppslag på bakgrunn av statistikken fra SSB. Men bakgrunnen din påvirker hva du vil presentere:

 

A er opptatt av at kriminalitet er et bredere samfunnsspørsmål og at fokus på straff og kriminalitetsøkning er overdrevet

B er opptatt av at politikerne gjør altfor lite for å begrense kriminalitet

C er opptatt av narkotikakriminalitet

D er opptatt av seksualforbrytelser og annen voldskriminalitet

 

Hvordan kan dere bruke statistikken på ulik måte? Vurder artiklene til hverandre, og kommenter om noen har feiltolket eller misbrukt statistikken.

 

 

KOMPETANSEMÅL 4:

• drøfte samfunnsfaglige temaer i digitale diskusjonsfora og vurdere kvaliteten på sine egne og andres innlegg

 

 

Stemmerett for 16-åringer? (kapittel 9)

I noen kommuner har det vært forsøk med stemmerett for 16-åringer. Du kan lese om forsøket, og om hva folk mener om det, i dette nettmagasinet fra Universitet i Bergen:http://voxpublica.no/2011/10/b%C3%B8r-16-aringer-ha-stemmerett/

 

Mange har også sagt sin mening om dette i ulike debattfora på nettet. Nedenfor finner du to slike debatter. Les noen av debattinnleggene og svar på spørsmålene.

 

 1. Finn to eksempler på debattinnlegg du mener er gode, og to du mener er dårlige. Hva er forskjellene på dem?
 2. Er det noen forskjell på de to debattforaene? I tilfelle hvordan?

 

http://politisk.tv2.no/spesial/panelet/sporsmaal/bor-16-aringer-fa-stemme-ved-valg

Politisk.no, fra TV2.

http://vgd.no/index.php/samfunn/politikk-norsk/tema/878117/innlegg/ Vg debatt

 

 

Norsk politikk i debattfora på nett (kapittel 9)

Arbeid i grupper. Finn fram til en politisk sak dere kunne tenke dere å arbeide med. Dere finner flere saker på debattforaene nedenfor.

 

http://www.nrk.no/ytring/ Nrk ytring

http://vgd.no/samfunn/ Vgs debattsider

 

 1. Studer innleggene i debatten. Finn fram til innlegg dere mener er gode og innlegg dere mener er dårlige. Diskuter hvilke kriterier dere har for å si at et innlegg er godt.
 2. Lag deres egen nettdebatt om en politisk sak dere vil diskutere. Inviter resten av klasse til å bidra. Dere kan bruke ulike verktøy til debatten, for eksempel diskusjonsverktøyet på skolens læringsplattform, en eksisterende debattside eller andre sosiale medier, som Twitter.

 

 

Likestilling i arbeidslivet (kapittel 11)

I en artikkel i Aftenposten står barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marthe Thorkildsen (SV) mot høyrepolitiker Linda Hofstad Helleland.

«– Man kan gjerne si at det er like verdifullt å gå hjemme med barna som det er å være i arbeid – men det er det ikke. Det er bare å se på alle ordningene som er tilknyttet arbeid, og se på makten og statusen som følger med det å stå i arbeid. ... Lik det eller ikke: Valgfrihet er knyttet til økonomi, sier Thorkildsen.»

«– Det er skremmende og dramatisk at barneministeren ikke synes det er like verdifullt å passe barn som å jobbe, sier Linda Hofstad Helleland (H) …. Jeg mener Inga Marte Thorkildsen er kvinners verste fiende fordi hun tar fra oss retten og muligheten til å tørre å være hjemme med barn lengre enn dagens kvoteordning legger opp til.»

 

Man kan si det er like verdifullt å gå hjemme med barn som å jobbe - men det er det ikke (Aftenposten 8. mars 2013)

 

Gå sammen i grupper og diskuter.

a)    Hvorfor er fulltidsjobb for kvinner så viktig?

b)    Har likestillingen ført til at vi opplever mer stress og tidsklemme?

c)    Hvilke ulike verdier ligger bak synene til de to politikerne? (Stikkord: materialisme/omsorg, kjønnsroller/ individuell frihet.)

 

Gruppa skriver et innlegg basert på argumentene til de to politikerne, og legger ut på skolens læringsplattform eller et annet digitalt diskusjonsforum. Alle skal deretter skrive minst ett tilsvar til diskusjonen.

 

 

KOMPETANSEMÅL 5:

• formulere en aktuell samfunnsfaglig problemstilling og skrive drøftende tekst ved å bruke fagbegreper, variert kildetilfang og kildehenvisninger

 

Å skrive en samfunnsfaglig oppgave (kapittel 6)

Tema: Diskriminering, fordommer og rasisme

I læreplanens kompetansemål under Utforskeren står det at du skal

 • formulere en aktuell samfunnsfaglig problemstilling og skrive drøftende tekst ved å bruke fagbegreper, variert kildetilfang og kildehenvisninger

 

Dette skal du gjøre ut fra dette læreplanmålet under Kulturforståelse:

 • Eleven skal drøfte årsaker til at fordommer, rasisme og diskriminering oppstår, og hvilke tiltak som kan motvirke dette

 

 1. Lag en problemstilling om temaet fordommer, rasisme og diskriminering. En problemstilling er et spørsmål du skal finne svar på. Eksempler på problemstillinger:
 • Hvordan foregår mobbing på sosiale medier?
 • Finnes det rasisme i Norge i dag? Hvordan viser den seg?
 • Er det noen grupper som har vanskeligere for å få seg arbeid i Norge enn andre?

 

 1. Du skal også drøfte i oppgaven din, og du må ha en problemstilling som sier at du skal drøfte eller diskutere noe. Her er et eksempel:
 • Drøft hva man kan gjøre for å få slutt på diskriminering i arbeidslivet.

 

 1. Når du har laget problemstillinger, må du finne fram til kilder og bruke kunnskapen du finner der til å svare på problemstillingene dine. Oppgaven din skal formes som en artikkel. Les her om hvordan du skriver en samfunnsfaglig oppgave.

 

Å skrive en samfunnsfaglig oppgave (kapittel 10)

Tema: Velferdsstaten

I læreplanens kompetansemål under Utforskeren står det at du skal

 • formulere en aktuell samfunnsfaglig problemstilling og skrive drøftende tekst ved å bruke fagbegreper, variert kildetilfang og kildehenvisninger

 

Dette skal du gjøre ut fra dette læreplanmålet under Politikk og demokrati:

 • Eleven skal kunne diskutere hovedprinsippene for den norske velferdsstaten og de utfordringene den står overfor

 

Her er forslag til problemstilling. Du kan bruke den, eller lage din egen. Husk at problemstillingen skal inneholde et drøftingsspørsmål:

 • Forklar hva velferdsstaten er. Kom med eksempler på hvordan din familie nyter godt av velferdsstaten. Diskuter utfordringer for velferdsstaten.

 

Oppgaven din skal formes som en artikkel. Les her om hvordan du skriver en samfunnsfaglig oppgave.