Å lese tabeller og grafiske fremstillinger

HVORDAN KAN DU LESE EN TABELL?

Det kan virke uoversiktlig og vanskelig å skulle lese en tabell med mange tall. Trikset er å ta seg god nok tid, og gradvis å skaffe seg en oversikt over hva tabellen faktisk viser. Hvis vi tar for oss tabellen «Gjerningspersoner, etter verdensreligion, kjønn og alder», gir tittelen en viss informasjon om hva vi finner i selve tabellen. Videre må vi skaffe oss en oversikt over enheter og variabler.

Rammene i tabellen

Vi finner enhetene, de som er undersøkt, vannrett i den øverste rammen i tabellen. Enhetene her er plassert i seks forskjellige kategorier: Nordmenn, folk fra Norden, folk fra Vest-Europa, folk fra Øst-Europa, folk fra Nord-Amerika og til slutt folk fra Asia, Afrika og Sør- og Mellom-Amerika ogTyrkia, altså den tredje verden. I tillegg til disse seks kategoriene har vi kolonnen «I alt» for alle enhetene, og kolonnen «I alt» for alle innvandrere. Variablene kjønn og alder finner vi i de loddrette radene. Først har vi «Begge kjønn i alt», dvs. befolkningen totalt. Deretter kommer oppdelingen i menn og kvinner. Alle disse er igjen delt opp i alderskategorier, slik at man kan se forskjellen på unge og gamle osv. Når vi har forstått rammene i tabellen, kan vi begynne å lese hva den inneholder.

 

Vannrett eller loddrett lesning?

Hvis vi vil sammenlikne de ulike regionene, leser vi tabellen vannrett. Vi kan f.eks. ta menn mellom 21 og 24 år. Da ser vi at det er flest gjerningspersoner fra Asia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Tyrkia (104 per 1000 innbyggere), færrest fra Nord-Amerika (9,3 per 1000 innbyggere), mens 65,4 gjerningspersoner per 1000 innbyggere er nordmenn.

Når vi leser tabellen loddrett, får vi forskjellen mellom kjønn og aldersgruppe innenfor en region. I Norden er f.eks. menn mellom 18 og 20 år oftest gjerningspersoner (62,7 per 1000 innbyggere), mens det blant kvinner på samme alder er 6,3 gjerningspersoner per 1000 innbyggere.

Generelt er det færre gjerningspersoner fra Norden og Nord-Amerika enn fra Norge. Innvandrere fra disse regionene er med andre ord ikke mer kriminelle enn nordmenn. Av de forskjellige verdensregionene er det Øst-Europa og den tredje verden som har flest gjerningspersoner per 1000 innbyggere. Begge disse regionene har over 100 kriminelle per 1000 innbyggere i alderen 18-20 år, mens det i alle de andre verdensregionene og i Norge er under 100 kriminelle per 1000 innbyggere.

Det ser ut til at menn mellom 18 og 29 år oftest er gjerningspersoner, uansett verdensregion. Vi sier at det er samvariasjon mellom kjønn, alder og lovbrudd i en befolkning. Sammenlikner vi menn og kvinner, er kvinnene gjerningspersoner bare i en brøkdel av tilfellene sammenliknet med mennene. Det er 28,4 mannlige gjerningspersoner i alt per 1000 innbyggere, mens det er 5,4 kvinnelige gjerningspersoner i alt per 1000 innbyggere, altså mer enn fem ganger så mange menn.

Tendenser

Vi sammenlikner altså tallene i radene og kolonnene og ser om vi finner noen tendenser som peker i en bestemt retning. Deretter lager vi en oppsummering av det vi kommer fram til. Hvis spørsmålet vårt er om innvandrere oftere er gjerningspersoner enn nordmenn, blir svaret: Nei, ikke innvandrere fra Norden, Vest- Europa, Nord-Amerika og Oseania. Men nordmenn er ikke like ofte gjerningspersoner som østeuropeere eller innvandrere fra den tredje verden. Det er også samvariasjon mellom kvinnelige og mannlige gjerningspersoner etter kjønn, alder og verdensregion. Det betyr at også de østeuropeiske kvinnene eller kvinner fra den tredje verden oftere er gjerningspersoner sammenliknet med kvinner fra de andre verdensregionene.

ULIKE GRAFISKE FRAMSTILLINGER

Det kan også lages ulike grafiske framstillinger, slik at vi kan se tendenser og fordelinger tydeligere enn i tabellen. Det kan gjøres i et kakediagram, der vi ser fordelingen av alle gjerningspersoner klart. Men et kakediagram kan ikke vise mer enn én variabel per enhet. Vi kan for eksempel presentere verdensregionene og gjerningspersoner i alt i kakediagrammet, men dersom vi vil ha med flere kategorier, må vi lage et nytt diagram per kategori.

 

Kakediagram

Et kakediagram er praktisk hvis vi skal vise fordelingen av en helhet. Et valgresultat kan vises i et kakediagram. Da kommer hvert parti fram med hvor mange prosent av velgerne som stemte på partiet. Her viser diagrammet fordelingen av alle gjerningspersonene per 1000 innbyggere, fordelt etter hvor de kommer fra.

Stolpediagram

Et stolpediagram er en annen framstillingsmåte. Det er hensiktsmessig når vi skal presentere data som skal sammenliknes, for eksempel kriminalitet blant innvandrere og blant nordmenn i år 2000 og i 2005. Vi kan også velge å presentere tallet på mannlige og kvinnelige gjerningspersoner etter verdensregion ved siden av hverandre, slik som her.

Et stolpediagram kan ikke presentere mange forskjellige variabler samtidig; det er for eksempel ikke mulig å presentere alderskategorier samtidig med kjønn. Og hvis vi skal vise alderskategorier i stedet for kjønn, blir hver stolpe delt i 8, noe som ikke er oversiktlig. Et alternativ kan være å lage ett stolpediagram per verdensregion, etter kjønn og alder, men da får vi ikke alle data presentert samtidig.

Nordmenn er oftere gjerningspersoner enn innvandrere fra Norden. Graf

Hvis vi vil vise utvikling over tid, kan vi også bruke en graf, der den ene rammen er en tidslinje. Vi kan i tillegg få med alle alderskategoriene og presentere hver region etter tallet på gjerningspersoner, slik som her. I en grafisk presentasjon kan vi også sette opp flere grupper av enheter, for eksempel slik at kvinner får én graf og menn en annen, i én og samme framstilling. Det som setter grenser, er hensynet til at grafen skal være oversiktlig. Derfor er det ikke lurt å ta med alle variablene på én gang, da blir det for mange kurver i grafen, og den blir uoversiktlig.

Her kommer det tydelig fram at tallet på gjerningspersoner per 1000 innbyggere er lavest ved lav eller høy alder. Vi ser også at det er flest gjerningspersoner per 1000 innbyggere fra den tredje verden, og at det er færrest gjerningspersoner blant innvandrere fra Nord-Amerika og Oseania.

Histogram

Et histogram egner seg godt til å sammenlikne to kategorier, for eksempel fordelingen av kvinnelige og mannlige gjerningspersoner etter alder, som i eksempelet under. Vi kan også sammenlikne to land i ett og samme histogram.

Kvinnene representerer bare en brøkdel av alle kriminelle. Hvorfor er det slik, tror du?