Om Utforskeren - til eleven

 

Om Utforskeren – til eleven

Utforskeren skal lære deg mer om faget samfunnsfag. Hvordan arbeider en samfunnsviter? Hva er viktig for å tenke kritisk og selvstendig om samfunnet? Hvordan kan jeg hente informasjon ut av tabeller? Hva er en god samfunnsfaglig oppgave? Hvordan kan jeg være kritisk til informasjon jeg finner i bøker eller på nett?

 

På nettsidene finner du det du trenger for å arbeide med Utforskeren. I oppgavene skal du arbeide med et tema fra kapitlet, for eksempel kriminalitet, men du skal også tenke kritisk omkring statistikk, drøfte en problemstilling eller diskutere i nettfora. Du finner også informasjon om statistikk og om hvordan du skal skrive samfunnsfaglige oppgaver. Lykke til!

 

Utforskeren er en del av læreplanen for samfunnsfag. Den har fem kompetansemål:


Mål for opplæringa er at eleven skal kunne:

• formulere ei aktuell samfunnsfagleg problemstilling og skrive ein drøftande tekst ved å bruke fagomgrep, variert kjeldetilfang og kjeldetilvisingar

• utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problem og drøfte ulike løysingsforslag

• finne og samanlikne informasjon som beskriv problemstillingar frå ulike synsvinklar, og vurdere formålet og relevansen til kjeldene

• bruke samanfallande og motstridande informasjon frå statistikk til å drøfte ei samfunnsfaglege problemstilling

• drøfte samfunnsfaglege tema i digitale diskusjonsfora og vurdere kvaliteten på eigne og andre sine innlegg