Korrigeringer (andre utgave, 2009)

 • KAPITTEL 4
Korrigering i venstre marg (side 54):

Her skal det stå "Ubetinget fengselsstraff: fengselsstraff som må sones" (ikke betinget fengselsstraff, som det nå står).

 • KAPITTEL 12
Ungdomsbedrifter og elevbedrifter (side 168 og 169):

Her skal det stå ungdomsbedrift istedenfor elevbedrift.En ungdomsbedrift er en bedrift som er etablert og drevet av elever i videregående skole, mens elevbedrifter er tilsvarende bedrifter for ungdomsskolen.

Korrigeringer (første utgave, 2006)

 • KAPITTEL 1:
Forenkling av tabell (side 14):

Overskriften kan presiseres: Tall vist i prosent

Det er heller ikke nødvendig på dette nivået å ha med fotnotene.

Forslag til løsning av oppgave 17 på side 16.

Forenkling og presisering av tabell (side 15):

Vi kan stryke 4. kvartal i overskriften.

Et tall har dessuten falt ut: Legesekretærer - i alt: 4253.

 • KAPITTEL 3:
Tekstendring (side 37):

Noen ord har falt ut, noe som sikkert skaper forvirring.

Siste ordet i første spalte er garantitida. Tillegget er: "på fem år har utløpt. Hvis skaden ikke skyldes".
 • KAPITTEL 4:
Presisering i overskriften til tabell (side 44):

Overskriften blir klarere dersom vi sier "Ameldte lovbrudd, sortert etter lovbruddsgruppe". Så skal det stå "Absolutte tall" i stedet for per 1000 innbyggere.

Ssb har nå nyere tall. Den tabellen legger vi inn i neste utgave av boka.

Korrigering i tabell (side 46):

To loddrette kolonner har fått samme tittel: "Henlagt, manglende bevis".
Den første er korrekt. Den neste kolonnen skal ha tittelen: "Henlagt, manglende saksbehandlerkapasitet".

Tekstkorrigering (side 56):

Åpningen av dette delkapittelet snakker om hevn som hensikt med straff. Det er såpass kontroversielt at vi kommer til å stryke det avsnittet i neste utgave. Delkapittelet skal altså nå begynne slik: "En hensikt med straff er å redusere tallene på lovbrudd".

Forenkling og presisering i tabell (side 57):

I overskriften kan vi presisere "Tall vist i prosent"

Tabellen er krevende, og vi anbefaler å tegne en tjukk, horisontal strek foran oppdelingen i ulike typer kriminalitet. Vi gjør dette grafisk i neste utgave.
Dessuten er ikke fotnotene nødvendige for å få tak i hovedtendensene i denne tabellen, og kan strykes.
 • KAPITTEL 6:
Forenkling av graf (side 77):

Vi kan stryke "Andel innvandrere i prosent" i overskriften.

Ny informasjon (side 85):

På side 85, andre spalte, skriver vi om SMED (senter mot etnisk diskrimiinering). Det er ikke noe feil som står der, men vi tror det kan være lurt med en oppdatering.

1. januar 2006 ble Likestillings- og diskrimineringsombudet opprettet. Ombudet skal bekjempe diskriminering og fremme likestilling uavhengig av blant annet kjønn, etnisitet, funksjonshemming, seksuell orientering og alder. Ombudet håndhever flere lover som forbyr diskriminering, på flere grunnlag.

Regjeringens begrunnelse for å opprette Likestillings- og diskrimineringsombudet var:

«Et felles apparat vil styrke innsatsen på diskriminerings- og likestillingsfeltet gjennom økt tverrfaglig tilnærming, bedre ressursutnyttelse og større tyngde og synlighet i forhold til hva som er mulig med små separate enheter.»
 • KAPITTEL 8:
Korrigering av tabell (side 111):

Tillegg i overskrift: 2005-2009.

Tillegg: Utenriksminister og utviklingsminister.

 • KAPITTEL 9:
Presisering i tabell (side 121):

Det blir kanskje enklere å lese tabellen dersom vi legger inn presiseringer i overskriften: "Prosentandel av befolkningen som har prøvd å påvirke politiske beslutninger i 2004".

 • KAPITTEL 10:
Tabell (side 136):

Tallene for 2005 har nettopp blitt offentliggjort. Oppdatert tabell kommer i neste opplag av boka, og blir lagt på nettsidene i løpet av høsten 2006.

 • KAPITTEL 11:
Korrigering i figur (side 147):

Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon er feil, og skal erstattes med korrekt navn: Hovedorganisasjonen for universitets- og høgskoleutdannede (UNIO).

Forenkling av tabell (side 155):

Vi kan ta vekk fotnotene her.
 • KAPITTEL 12:
Korrigeringer og forenkling i tabell (side 164):

Stryk 2. kvartal i tittelen.

Total 2003 = 1105
Total 2004 = 877

Korrigering i tabell (side 166):

Korrigering i tabellen "Oversikt over inntekter og kostnader for oppdragene i desember". Det har blitt med en null for mye under "Sum" på resultatlinjen. Det skal altså være 14 340.

 • KAPITTEL 13:
Slett tabell (side 185):

Denne har sneket seg inn, og dere ser fort at det er totalt manglende samsvar mellom overskrift og innhold.

Vi arbeider nå med å finne en oppdatert oversikt over utenlandsgjelda til noen utvalgte land i Afrika. Så snart vi finner den, legger vi den på nettsidene.

 • KAPITTEL 14:
Korrigering i figur (side 197):

WTO har nå 149 medlemmer.


Tillegg i tabell (side 203):

Legg til årstall i overskriften: 2005.