Arbeidsopplegg for naturbruk

Under finner du arbeidsopplegg og oppgaver som er tilpasset utdanningsprogram for naturbruk. Oppleggene baserer seg på bruk av Internett. Du finner forslag til temaer som egner seg godt for tilpasning til de ulike utdanningsprogrammene, og oppgaver innenfor noen av disse temaene.

Temaer der en kan rette arbeidet spesielt inn mot programområdet:

Kapitlene 11 og 12, om studie- og yrkesvalg, om arbeidslivet og organisasjonene der, og om bedriftsetablering.

Natur- og miljøvern er aktuelt for elever i utdanningsprogram for naturbruk. Dette temaet egner seg godt til å tas opp sammen med kapittel 13.

Jobben min i framtida?

Vet du hva du skal bli når du blir voksen? Denne oppgaven går ut på å finne ut mest mulig om et yrke du kunne tenke deg. Bestem deg for et yrke og svar på problemstillingene under.

 1. Hvordan kan du utdanne deg til dette yrket?
 2. Hva går arbeidet ut på?
 3. Hvordan er lønnsforholdene i yrket?
 4. Hva kan du finne ut om det fysiske arbeidsmiljøet på arbeidsplasser i dette yrket?
 5. Hvilken fagforening eller hvilke fagforeninger fins for dette yrket? Hvilke mål arbeider fagforeningen eller fagforeningene for?
 6. Hvordan er arbeidsmarkedet i dette yrket? Er mange arbeidsledige?

Nettsteder

www.mesterbrev.no Nettstedet mesterbrev.no har informasjon om de ulike mesterfagene, om svenne- og mesterprøver og om arbeidet i de ulike fagområdene.

www.umb.no Nettsidene til Universitetet for miljø- og biovitenskap.

www.landbruk.no Nettsidene til Norsk Landbrukssamvirke.

www.bondelaget.no Nettsidene til Norges Bondelag.

www.smabrukarlaget.no Nettsidene til Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

www.skog.no Nettsidene til Norges Skogeierforbund.

www.njff.no Nettsidene til Norges Jeger- og Fiskerforbund.

www.fiskarlaget.no Nettsidene til Norges Fiskarlag.

www.nsl.no Nettsidene til Norske Sjømatbedrifters Landsforening.

www.norgeskystfiskarlag.no Nettsidene til Norges Kystfiskarlag.

www.rafisklaget.no Nettsidene til Norges Råfisklag.

www.sildelaget.no Nettsidene til Norges Sildesalgslag.

www.regjeringen.no/nb/dep/fkd Nettsidene til Fiskeri- og kystdepartementet.

www.skogselskapet.no Nettsidene til Det norske Skogselskap.

www.gartnerforbundet.no Nettsidene til Norsk Gartnerforbund.

http://www.nrl-nbr.no/ Nettsidene til Norske Reindriftssamers Landsforbund.

www.reindrift.no Nettsidene til Reindriftsforvaltningen, statens forvaltningsorgan i saker som angår reindrift.

www.naturvern.no Nettsidene til Norges Naturvernforbund.

www.bellona.no Nettsidene til Miljøstiftelsen Bellona.

www.dyrebeskyttelsen.no Nettsidene til Dyrebeskyttelsen Norge.

www.dyrevernalliansen.org Nettsidene til organisasjonen Dyrevernalliansen.

www.hageselskapet.no Nettsidene til Det norske hageselskap.

www.wwf.no Nettsidene til den norske avdelingen av miljøvernorganisasjonen World Wide Fund for Nature (WWF).

www.rovdyr.org Nettsidene til Folkeaksjonen Ny rovdyrpolitikk.

www.fvr.no Nettsidene til Foreningen Våre Rovdyr.

www.bondebladet.no Nettsidene til Bondebladet.

www.fiskeribladet.no Nettsidene til FiskeribladetFiskaren.

www.ssb.no Statistikk om arbeidsliv, yrkesdeltaking og lønn fra Statistisk sentralbyrå.

www.ssb.no Lønnsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå.

www.ssb.no/utdanning_tema www.ssb.no/arbeid Temasider fra Statistisk sentralbyrå om utdanning og arbeid.

Organisasjonene i arbeidslivet

Under finner du lenker til organisasjoner som kan være aktuelle for deg i framtida. Velg en av organisasjonene og lag en presentasjon av den. Du bør komme inn på hvilke saker organisasjonen er opptatt av, og gjøre greie for disse, og du bør si noe om hvem som er medlemmer, og hvilke fordeler du har av å være medlem.

Nettsteder

www.bondelaget.no Nettsidene til Norges Bondelag.

www.smabrukarlaget.no Nettsidene til Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

www.skog.no Nettsidene til Norges Skogeierforbund.

www.njff.no Nettsidene til Norges Jeger- og Fiskerforbund.

www.fiskarlaget.no Nettsidene til Norges Fiskarlag.

www.nsl.no Nettsidene til Norske Sjømatbedrifters Landsforening.

www.norgeskystfiskarlag.no Nettsidene til Norges Kystfiskarlag.

www.gartnerforbundet.no Nettsidene til Norsk Gartnerforbund.

http://www.nrl-nbr.no/ Nettsidene til Norske Reindriftssamers Landsforbund.

Fiske, jordbruk, skogbruk, jakt - statistikk

Under finner du lenker til nettsider fra Statistisk sentralbyrå om fiskeri og havbruk, jordbruk, skogbruk og jakt. I denne oppgaven skal du bruke statistikk og lage en presentasjon av en av næringene du finner statistikk om. Du kan lage et foredrag eller en rapport, skrive en artikkel eller lage en digital presentasjon. Du kan velge tema innenfor de mulighetene som statistikken gir. Klikk deg fram til tabellene i margen til høyre.

Nettsteder

www.ssb.no/fiskeri_havbruk Temaside fra Statistisk sentralbyrå om fiskeri og havbruk.

www.ssb.no/jordbruk Temaside fra Statistisk sentralbyrå om jordbruk.

www.ssb.no/emner/jakt_fiske Temaside fra Statistisk sentralbyrå om jakt.

www.ssb.no/skog Temaside fra Statistisk sentralbyrå om skogbruk.

Genteknologi

I denne oppgaven skal dere arbeide i grupper med temaet genteknologi. Dere kan selv velge én eller flere problemstillinger innenfor temaet, men under finner dere noen forslag til problemstillinger. Det er viktig at dere kommer inn på etiske og samfunnsmessige sider ved de problemstillingene dere tar opp. Arbeidet skal resultere i en presentasjon for klassen.Mulige problemstillinger:

 • Hva er genteknologi?
 • Hvordan kan genteknologi brukes på planter, dyr, fisk og mennesker?
 • Hva er stamceller, og hva går forskningen på disse ut på?
 • Hva går uenighetene om genforskning ut på? Hvilke etiske spørsmål er knyttet til slik forskning?
 • Hvilke konsekvenser får genforskning for samfunnet, og hvilke konsekvenser kan det få i framtida?
 • Hvilke konsekvenser kan genteknologi ha for miljøet?

Nettsteder: http://gensidene.uib.no/ Nettstedet Gensidene fra Universitetet i Bergen. Her finner du informasjon om genteknologi og aktuelle artikler om temaetwww.forskning.no/teknologi/bioteknologi/genteknologi Temaside om genteknologi fra forskning.no. Her finner du oppdatert forskning om genteknologi