Arbeidsopplegg for bygg- og anleggsteknikk

Under finner du arbeidsopplegg og oppgaver som er tilpasset utdanningsprogram for bygg- og anleggsteknikk. Oppleggene baserer seg på bruk av Internett. Du finner forslag til temaer som egner seg godt for tilpasning til de ulike utdanningsprogrammene, og oppgaver innenfor noen av disse temaene.

Temaer der en kan rette arbeidet spesielt inn mot programområdet:

Kapitlene 11 og 12, om studie- og yrkesvalg, om arbeidslivet og organisasjonene der, og om bedriftsetablering.

Fagforeningsarbeid

Under finner du lenker til fagforeninger som kan være aktuelle for deg i framtida.

Velg en av fagforeningene og lag en presentasjon av den. Du bør komme inn på hvilke saker fagforeningen er opptatt av, og gjøre greie for disse, og du bør si noe om hvordan foreningen er organisert, og hvilke fordeler du har av å være medlem i fagforeningen.

Nettsteder

www.lo.no Nettsidene til LO - Landsorganisasjonen i Norge.

www.fellesforbundet.no Nettsidene til Fellesforbundet.

www.bnl.no Nettsidene til Byggenæringens Landsforening.

www.ys.no Nettsidene til YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund.

www.byggmesterforbundet.no Nettsidene til Byggmesterforbundet.

www.nrl.no Nettsidene til Norske rørleggerbedrifters landsforening.

Jobben min i framtida?

Vet du hva du skal bli når du blir voksen? Denne oppgaven går ut på å finne ut mest mulig om et yrke du kunne tenke deg. Bestem deg for et yrke og svar på problemstillingene under.

  1. Hvordan kan du utdanne deg til dette yrket?
  2. Hva går arbeidet ut på?
  3. Hvordan er lønnsforholdene i yrket?
  4. Hva kan du finne ut om det fysiske arbeidsmiljøet på arbeidsplasser i dette yrket?
  5. Hvilken fagforening eller hvilke fagforeninger fins for dette yrket? Hvilke mål arbeider fagforeningen eller fagforeningene for?
  6. Hvordan er arbeidsmarkedet i dette yrket? Er mange arbeidsledige?

Nettsteder

www.mesterbrev.no Nettstedet mesterbrev.no har informasjon om de ulike mesterfagene, om svenne- og mesterprøver og om arbeidet i de ulike fagområdene.

www.lo.no Nettsidene til LO - Landsorganisasjonen i Norge.

www.loungdom.no Nettsidene til LO Ungdom.

www.nho.no Nettsidene til NHO - Næringslivets Hovedorganisasjon.

www.fellesforbundet.no Nettsidene til Fellesforbundet.

www.bnl.no Nettsidene til Byggenæringens Landsforening.

www.byggmesterforbundet.no Nettsidene til Byggmesterforbundet.

www.ssb.no Statistikk om arbeidsliv, yrkesdeltaking og lønn fra Statistisk sentralbyrå.

www.ssb.no Lønnsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå.

www.ssb.no/utdanning_tema

www.ssb.no/arbeid Statistisk sentralbyrås temasider om utdanning og arbeid.

 

Arbeidsforhold

Under finner du lenker til artikler om bygg- og anleggsbransjen. Artiklene tar blant annet for seg arbeidskraftsituasjonen, spesielt den økende bruken av utenlandsk arbeidskraft, og i hvilken grad byggenæringen overholder regler og forskrifter.

Les artiklene og lag en presentasjon av situasjonen i bygg- og anleggsbransjen når det gjelder disse forholdene. Du bør komme inn på antall utenlandske arbeidstakere i byggebransjen, årsakene til dette, hvor arbeidskraften kommer fra, deres lønnsforhold, hvilke regelbrudd om forekommer på byggeplasser, årsaker til disse regelbruddene osv. Du bør også si hva du mener om det som kommer fram i artiklene, hvilke konsekvenser forholdene kan få for samfunnet og hva du mener bør gjøres for at arbeidssituasjonen skal bli best mulig i bygg- og anleggsbransjen.

Nettsteder

www.tu.no Artikkel fra nettstedet til Teknisk ukeblad om sveiseslurv i byggenæringen

"Farligst på jobb med utlendinger" Artikkel fra Aftenposten 19.01.2007 

"Utenlandske arbeistakere størst risiko for å bli skadet på jobb " Artikkel fra Arbeidstilsynet

Statistikk

Under finner du en lenke til nettsidene til Statistisk sentralbyrå om bygg og bolig. I denne oppgaven skal du bruke statistikk og finne fram til opplysninger om byggnæringen ut fra tabeller. Du kan lage et foredrag eller en rapport, skrive en artikkel eller lage en digital presentasjon. Du kan velge tema innenfor de mulighetene som statistikken gir.

Nettsted

www.ssb.no/bygg Temasidene til Statistisk sentralbyrå om bygg og bolig.

Nytt om bygg og anlegg

Under finner du lenker til nettsteder som tar for seg aktuelle saker om bygg- og anleggsvirksomhet. Velg en aktuell sak og hold et miniforedrag om denne saken for elevgruppa di.

Nettsteder

www.byggmesteren.as Nettsidene til tidsskriftet Byggmesteren.

www.bygg.no Nettstedet bygg.no er byggeindustriens tidsskrift.

www.byggaktuelt.no Nettsidene til tidsskriftet BYGGaktuelt.

www.maleren.no/ Nettsidene til Maleren - tidsskrift for maler- og byggtapetserbransjen.

www.rorfag.no Nettsidene til Rørfag, fagblad for rørleggere.

www.skogindustri.no Nettsidene til fagbladet Skogindustri.

www.norsktreindustri.no Nettsidene til Magasinet Treindustrien.

www.vbl.no Nettsidene til Blikkenslageren, tidsskrift for Ventilasjons- og Blikkenslagerbediftenes Landsforbund.

www.byggarbeidsmiljo.no Nettstedet Byggarbeidsmiljø.

www.ffv.no Nettsidene til Fagrådet for våtrom.

www.ifi.no Nettsidene til Informasjonskontoret for farge og interiør.

Kommenterte lenker

Utdanning

www.mesterbrev.no Nettstedet mesterbrev.no har informasjon om de ulike mesterfagene, om svenne- og mesterprøver, og om arbeidet i de ulike fagområdene

Organisasjoner

www.lo.no Nettsidene til LO - Landsorganisasjonen i Norge

www.loungdom.no Nettsidene til LO Ungdom

www.nho.no Nettsidene til NHO - Næringslivets Hovedorganisasjon

www.fellesforbundet.no Fellesforbundets nettsider

www.bnl.no Nettsidene til Byggenæringens Landsforening

www.ys.no Nettsidene til YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

www.nso.no Nettsidene til Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

www.byggmesterforbundet.no Nettsidene til Byggmesterforbundet

Byggfaglige nettsteder

www.byggmesteren.as Tidsskriftet Byggmesteren

www.bygg.no Nettstedet bygg.no er byggeindustriens tidsskrift

www.byggaktuelt.no Tidsskriftet Byggaktuelt på nett

www.rorfag.no Tidsskriftet Rørfag

www.norsktreindustri.no Magasinet Treindustrien

www.vbl.no Blikkenslageren - tidsskrift for Ventilasjon og blikkenslagerbediftenes landsforbund

www.byggarbeidsmiljo.no Nettstedet Bygg - arbeidsmiljø

www.ffv.no Nettsidene til Fagrådet for våtrom

www.ifi.no Informasjonskontoret for farge og interiørs nettsider

www.byggskolen.no Nettstedet Norges byggskole

www.be.no Statens bygningstekniske etat