Om Streif

Basis i Streif er ei grunnbok og et nettsted, rettet mot alle elever uansett utdanningsprogram. I tillegg fins det ei arbeidsbok, særlig rettet mot elever på yrkesfaglige utdanningsprogram. I presentasjonen av læreverket Streif på Fagbokforlagets nettsted kan du lese mer om de ulike komponentene i verket.

Elevsidene

Samfunnsfag er et muntlig trekkfag som egner seg godt til diskusjoner i klasserommet. Derfor har vi også lagt opp til at det muntlige skal stå i sentrum på nettstedet.

Elevsidene følger kapittelstrukturen i grunnboka. Det vil si at de er delt inn 15 kapitler, fordelt på de fem delene i læreboka ("Individ og samfunn", "Kulturforståelse", "Politikk og demokrati", "Arbeids- og næringsliv" og "Verdenssamfunnet"). Hver hoveddel starter med et filmklipp, lydklipp og/eller bilder med spørsmål - noe som kan være en fin introduksjon til den aktuelle delen og et nytt emne i samfunnsfag.

De mange og varierte elevoppgavene legger også opp til refleksjon og diskusjon, og inneholder lenker til relevante nettsteder og lyd- og filmklipp som ivaretar de digitale ferdighetene i faget. Oppgavene egner seg for alle elever, uansett utdanningsprogram, programområde og programfag. Elevsidene inneholder også kommenterte lenkesamlinger, bildebaser, test-deg-selv-oppgaver (som egner seg godt til repetisjon) og lenker til aktuelle saker.

Både elevoppgavene og undervisningsoppleggene (se under) er knyttet tett opp mot kompetansemålene i læreplanen for samfunnsfag . Oppbyggingen av Streif følger også hovedmålene i læreplanen, og verket åpner med delen "Individ og samfunn" fordi vi tror det er enklest for elevene å begynne med lærestoff som ligger nær opp til dem selv. Men om det for eksempel er valg et år, kan det være naturlig å begynne med kapittel 8 ("Det politiske systemet i Norge") og kapittel 9 ("Politikk - noe for meg?").

Lærersidene til hver hoveddel

På lærersidene til hver hoveddel i Streif finner du mange varierte forslag til undervisningsopplegg. De fleste undervisningsoppleggene forutsetter gruppearbeid i (eller utenfor) klasserommet i samfunnsfagundervisningen, men lærersidene inneholder også noen opplegg som bør løses individuelt, eller som kan bli brukt tverrfaglig. Her er det bare å velge og vrake i en lang rekke opplegg som bidrar til en kreativ og variert undervisning. I noen deler vil du også finne forslag til tolkning av utvalgte bilder fra læreboka.

Aktuelt

Samfunnet er i stadig endring, og i pakt med viktige hendelser nasjonalt og globalt vil vi sette søkelyset på aktuelle saker. Til de aktuelle sakene vil du alltid finne et ferdig undervisningsopplegg med oppgaver som legger opp til en felles diskusjon i klasserommet.

Lærerressursen

Lærerressursen inneholder mange nyttige ressurser til samfunnsfagundervisningen. I tillegg til årsplaner, informasjon om eksamen og oppdateringer/korrigeringer kan du finne lysbildepresentasjoner av alle kapitlene, filmtips og noen forslag til løsninger på oppgaver (fra læreboka og nettstedet). Dessuten har vi tatt med noe tilleggsstoff som vi erfaringsmessig vet at mange lærere har god bruk for i undervisningen, for eksempel stoff om samfunnsvitenskapelig metode, sentrale økonomibegreper og bildeanalyse.

I lærerressursen kan du også finne spesifikke tilpassede oppgaver til de ulike utdanningsprogrammene, programområdene og programfagene. Du finner også mange kommenterte lenker til de ulike fagene her.

Elevressurser

I ressursfeltet til eleven kan de finne verktøy og ressurser som kan være til god hjelp i arbeidet med samfunnsfag, for eksempel lydbøker til alle kapitlene i Streif, lyd- og filmklipp, kommentert lenkesamling og lysbildepresentasjoner av hvert kapittel.