Kommenterte lenker

GENERELLE LENKER

http://www.ssb.no Nettsidene til Statistisk sentralbyrå. Her finner du statistikk og artikler om ulike sider ved det norske samfunnet

http://www.ung.no Offentlig informasjon for ungdom. Lenker til alle mulige temaer http://www.nsd.uib.no Nettsidene til Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste. Her finner du statistikk og artikler om det norske samfunnet http://www.samfunnsveven.no/ Samfunnsveven er Norsk samfunnsvitenskapelig datatjenestes nettsider for skoleverket. Her finner du stoff om ulike samfunnsforhold

http://www.forskning.no Nettstedet forskning.no har artikler om mange samfunnsfaglige temaer http://nrk.no/skole/emnedetalj?topic=oid:T22115 Samfunnsfagsiden til NRKs skolesider http://www.umag.no Likestillingssenterets nettsted for ungdom http://houses-europe.com/norske-aviser/ Oversikt over norske nettaviser/-tidsskrift 
POLITIKK

http://www.stortinget.no Stortingets informasjonsside. Her finner du informasjon om Stortinget, valgordning, politiske partier, Stortingets arbeid, parlamentarisme og aktuelle saker. 


http://www.samediggi.no Nettsidene til Sametinget http://www.regjeringen.no Informasjon fra regjeringen og departementene

http://www.kongehuset.no Nettsidene til det norske kongehuset

http://www.nsd.uib.no/data/polsys/partiveven/Index.html Partiveven er en del av Norsk samfunnsvitenskapelige datatjenestes nettsider. Her finner du informasjon om de politiske partiene, programmer, partibarometre osv. http://home.online.no/%7Eb-aardal Valgforsker Bernt Aardals hjemmeside om valgordning, valgstatistikk, debatter osv. INTERNASJONALT

http://www.un.org/english FNs hjemmesider. Engelsk tekst http://www.fn.no FN-sambandets nettsider http://www.europa.eu EUs nettsider. Mange språk, bl.a. dansk, svensk, engelsk m.fl. http://www.regjeringen.no/nb/sub/Europaportalen.html?id=279683 Utenriksdepartementets informasjonsside på internett om det europeiske samarbeidet og Norges plass i dette. Hovedtemaene er norsk europapolitikk, EØS og EFTA, EUs institusjoner og medlemsland, EUs politikkområder, den kommende utvidelsen av EU og EØS, øvrig europeisk samarbeid, og debatten innen EU om Europas framtid http://www.nato.int NATOs offisielle nettsider http://global.no Oversikt over norske aktører som arbeider med Nord-Sør-spørsmål og internasjonal utvikling http://www.rorg.no Ressurssider fra RORG-samarbeidet (intenasjonale utviklingsspørsmål) http://www.flyktninghjelpen.no Nettstedet til Flyktninghjelpen http://www.nupi.no/ Hjemmesiden til Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) http://hvorhenderdet.nupi.no/ "Hvor hender det?" Artikkelserie om internasjonale forhold. Utgitt av NUPI http://www.gksoft.com/govt Database som viser offentlige myndigheter i ulike land: parlamenter, ministerier, domstoler, ambassader, sentralbanker osv. samt politiske partier.

http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=1 Nettstedet til Freedom House, en organisasjon som arbeider for demokratisering, politisk og økonomisk frihet. Blant annet lenke til "Map of freedom"

http://www.menneskerettigheter.no/Tema/MR_og_regler/ Konvensjoner__erkl_ringer_og_dokumenter/index.html Oversikt over erklæringer, konvensjoner og dokumenter om menneskerettighetene

http://www.amnesty.no/ Nettstedet til Amnesty International http://www.globalis.no Nettside fra FN-sambandet. Interaktivt verdensatlas der du kan lage dine egne kart og grafer. Basert på en stor database med statistikk fra FN og andre internasjonale organisasjoner 


MILJØ

http://www.nu.no Nettstedet til Natur og Ungdom http://www.regjeringen.no/nb/dep/md.html?id=668 Nettstedet til Miljøverndepartementet SAMLIV

http://www.norge.no/temaside/tema.asp?id=3 Offentlig informasjon om bl.a. ekteskap, partnerskap, adopsjon, permisjonsrettigheter, offentlige støtteordninger, barnetrygd, barnevern, arv og testament m.m. http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/veiledninger_brosjyrer.html?id=2083 DiversepublikasjonerDiverse Diverse publikasjoner fra departementet, om tema som separasjon og skilsmisse, samværsrett, småbarnsforeldres rettigheter, ugift samliv, farskap, oversikt over familierådgivnings- og familievernkontorer i Norge m.m.

http://www.skilsmisse.net/skilsmisse.asp Portal for alle som på en eller annen måte er berørt av samlivsbrudd. Svært mange lenker KRIMINALITET

http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd.html?id=463 Nettsiden til Justis-og politiidepartementet. Lenker til kriminalomsorgen m.m. 


http://www.norge.no/sok/?txtQueryString=kriminalitet Offentlig informasjon om kriminalitet http://www.norge.no/temaside/tema.asp?stikkord=93982 Offentlig informasjon om kriminalomsorgen

http://www.lovdata.no På nettstedet lovdata.no finner du alle Norges lover UTDANNING

http://utdanning.no/ Oversikt over alle utdanningstilbud i Norge http://www.jobbfeber.no/ Nettsted med informasjon om ulike yrker, hva som kreves av utdanning og hvor denne utdanninga er

ØKONOMI

http://forbrukerportalen.no Forbrukerrådets hjemmesider http://www.bedin.no Offentlig informasjonstjeneste for etablerere og bedrifter i Norge

www.sifo.no Statens institutt for forbruksforsknings nettsider med standardbudsjett og tips om økonomi 

 https://www.dnbnor.no/privat/laan/kalkulator/boliglaan.html

DnB NORs lånekalkulator