Om eksamen

Læreplanen sier at samfunnsfag er et muntlig fag. Det vil si at eksamensformen også er muntlig. Videre er samfunnsfag et trekkfag, altså et fag der elevene kan bli trukket ut til eksamen. Læreplanen sier også at

 • elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen
 • eksamensoppgavene skal utarbeides og sensureres lokalt etter sentrale retningslinjer

Hvert fylke har egne retningslinjer for hvordan eksamenen skal være. Ellers finner du informasjon om eksamen i kapittel 3 av forskriftene til opplæringsloven.

Eksamenen organiseres i to deler. Den ene er en forberedelsesdel på inntil 2 dager. Forberedelsesdelen inngår normalt ikke i vurderingsgrunnlaget. Fylkeskommunen kan likevel bestemme at den skal inngå i vurderingsgrunnlaget for eksamenen. Ved tvil legges det vekt på prestasjonen i selve eksamenssituasjonen.

Eksamensoppgavene skal inneholde praktisk informasjon om hvordan eksamenen foregår, hvilke kompetansemål oppgaven omhandler, og hvilke kriterier elevene vurderes ut fra.

Mer informasjon finner du på Utdanningsdirektoratets eksamenssider og i dette forslaget til vurderingskriterier i samfunnsfag (Word-dokument).

Eksempler på eksamensoppgaver

Under finner du eksempler på ulike typer eksamensoppgaver til muntlig eksamen i samfunnsfag.

1.Emne: Norsk politikk

Individuell eksamen - 48 timers forberedelsestid. Alle hjelpemidler er tillatt.

Du kan bli bedt om å oppgi kildene du har brukt.

Instruks til eksaminanden:

Under eksaminasjonen skal du holde et foredrag der du svarer på oppgaven. Foredraget skal være på ca. 15 minutter. Foredraget skal ikke leses opp fra et ferdigskrevet manus. Etter foredraget blir det en samtale på ca. 10 minutter mellom deg og eksaminator med utgangspunkt i oppgaven.

Oppgave:

 1. Gjør greie for forskjeller mellom de politiske partiene i Norge.
 2. Hva skiller partiene når det gjelder økonomisk politikk?
 3. Gjør greie for norsk utenrikspolitikk.
 4. Hvilke utenrikspolitiske saker er det enighet og uenighet om i Norge? Hvilke sammenhenger er det mellom partienes ideologi og utenrikspolitikken deres?

Oppgaven dekker følgende mål i læreplanen:

identifisere grunnleggende forskjeller mellom de politiske partiene i Norge, og argumentere fra ulike politiske ståsteder gi eksempler på internasjonalt samarbeid og beskrive Norge som internasjonal aktør gjøre greie for sentrale kjennetegn ved norsk økonomisk politikk

2. Emne: Samisk kultur og urfolk

Individuell eksamen - 48 timers forberedelsestid. Alle hjelpemidler er tillatt.

? Du kan bli bedt om å oppgi kildene du har brukt.

Instruks til eksaminanden:

Under eksaminasjonen skal du holde et foredrag der du svarer på oppgaven. Foredraget skal være på ca. 15 minutter. Foredraget skal ikke leses opp fra et ferdigskrevet manus. Etter foredraget blir det en samtale på ca. 10 minutter mellom deg og eksaminator med utgangspunkt i oppgaven.

Oppgave:

Lag en eller flere problemstillinger til det temaet som læreplanmålene gir. Problemstillingene skal godkjennes av faglærer.

Oppgaven dekker følgende mål i læreplanen:

presentere hovedtrekk ved samisk kultur i dag og reflektere over hva det vil si å være urfolk gjøre greie for FNs arbeid med fred og menneskerettigheter og forklare FNs rolle i det internasjonale arbeidet for urfolk

3. Emne: Fattige og rike

Gruppeeksamen - 48 timers forberedelsestid. Alle hjelpemidler er tillatt.

Du kan bli bedt om å oppgi kildene du har brukt.

Oppgave:

Tre emner:

 1. Økonomisk globalisering - konsekvenser
 2. Fattigdom - årsaker og tiltak
 3. Norsk økonomi - hvorfor er vi rike?

Instruks til eksaminandene:

Tema for oppgaven er fattige og rike. Under finner dere de læreplanmålene dere blir målt i og skal si noe om. I oppgaven har dere fått tre emner. Dere må selv lage problemstillinger til hvert emne. Disse problemstillingene skal godkjennes av faglærer. Dere deler emne og problemstillinger mellom dere og forbereder et innlegg på ca. 10 minutter hver. Dere kan bruke de hjelpemidlene dere vil i presentasjonen. Etter foredragene blir det en samtale mellom dere og eksaminator. Hver av dere må sette seg inn i alle sider av oppgaven. Hver elev blir vurdert individuelt og får en egen karakter.

Oppgaven dekker følgende mål i læreplanen:

gjøre greie for årsaker til at noen land er fattige og noen rike, og drøfte tiltak for å redusere fattigdom i verden forklare begrepet globalisering og vurdere ulike konsekvenser av globalisering gjøre greie for sentrale kjennetegn ved norsk økonomisk politikk diskutere hovedprinsippene for den norske velferdsstaten og de utfordringene den står overfor

4. Emne: Organisasjoner

Individuell eksamen - 48 timers forberedelsestid. Alle hjelpemidler er tillatt.

? Du kan bli bedt om å oppgi kildene du har brukt.

Instruks til eksaminanden:

Under eksaminasjonen skal du holde et foredrag der du svarer på oppgaven. Foredraget skal være på ca. 15 minutter. Foredraget skal ikke leses opp fra et ferdigskrevet manus. Etter foredraget blir det en samtale på ca. 10 minutter mellom deg og eksaminator med utgangspunkt i oppgaven.

Oppgave:

 1. Hvilke ulike typer organisasjoner fins i det norske og det internasjonale samfunnet?
 2. Hvilken rolle spiller disse organisasjonene for samfunnet og for den enkelte?
 3. Drøft påstanden: «Organisasjonene har for stor makt i det norske samfunnet i dag.»

Oppgaven dekker følgende mål i læreplanen:

gjøre greie for organisasjonenes plass i det norske arbeidslivet og for faktorer som bestemmer lønn og arbeidsvilkår gjøre greie for hvordan en selv kan være med i og påvirke det politiske systemet gjennom bruk av ulike kanaler for påvirkning og kunne gjøre greie for ulike utfordringer for demokratiet gi eksempler på internasjonalt samarbeid og beskrive Norge som internasjonal aktør

Vurderingskriterier

Graden av kompetanse, eller faglig mestring, er avhengig av i hvilken grad elevene:

viser faglig oversikt og faglig dybde viser evne til faglig drøfting og problematisering viser evne til å presentere faglige emner poengtert og med en logisk, klar struktur viser evne til å innhente, vurdere og bruke informasjon viser selvstendighet i anvendelsen av faglig kunnskap