Verdenssamfunnet

Spørsmål til diskusjon i klassen

Velg ut ett eller flere bilder fra bildekarusellen, og analyser bildet/bildene.

 1. Beskriv med enkle ord hva du ser på bildet.
 2. Hva slags fotografi er det? Portrett? Reportasjebilde? Illustrasjon?
 3. Tolk bildet i lys av tilleggsinformasjon som gjør at vi forstår bildet. Det kan være at vi kjenner igjen hvor bildet er tatt, hvem som er avbildet osv.
 4. Hvilke assosiasjoner gir bildet? Hvilke følelser vekker fotografiet?
 5. Se på perspektiv/dybde og komposisjon. Hvordan er bildet satt sammen, og av hvilke ulike elementer? Hva er forholdet mellom forgrunn og bakgrunn? Hvor er fotografen plassert i forhold til motivet?
 6. I hvilken sammenheng blir bildet presentert? Hvordan fungerer samspillet mellom bildet og konteksten?

Design element

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

definere begrepet globalisering og vurdere ulike konsekvenser av globalisering

1. Globalisering

a) Begrepet globalisering

artikkelen om globalisering fra ung.no står det at verden blir mindre gjennom globalisering. Hva mener artikkelforfatteren med dette og hva er globalisering?

 • Lag en definisjon av globalisering med dine egne ord.
 • Nevn noen eksempler på globalisering.
 • Finner du eksempler på globalisering i klasserommet ditt?
b) Konsekvenser av globalisering

Er globalisering positivt eller negativt? Hva mener du?

I artiklene "Globalisering – verden blir mindre" fra ung.no og "Økonomisk globalisering" fra artikkelsamlingen Hvor hender det? nr. 22 2008 fra Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) finner du mange eksempler på både positive og negative sider ved globalisering.

c) Finanskrisa
 • I 2008 oppsto det ei global finanskrise. Hva var bakgrunnen for finanskrisa, og hva ble konsekvensene av den?

Her kan du finne aktuelt bakgrunnsstoff om finanskrisa:

"Slik startet finanskrisen". Interaktiv framstilling av årsakene til finanskrisa fra Aftenposten, 2. oktober 2008.

"Finanskrisens årsaker: Myndighetene har lagt grunnlaget for krisen" . Artikkel fra den konservative tenketanken Civita, 6. mars 2009.

"En finanskrise i emning (del 1)" (nr 8/2008) og "Finanskrise – årsaker, virkninger og tiltak (del 2)" (nr. 9/2008) i artikkelsamlingen Hvor hender det? fra NUPI.

 • Er verdenssamfunnet og Norge fortsatt rammet av den internasjonale finanskrisa som oppsto i 2008?

Søk etter informasjon på Internett om den økonomiske situasjonen i verden nå.

gjøre rede for ulike forklaringer på hvorfor det finnes fattige og rike land, og diskutere tiltak for å redusere fattigdommen i verden

2. Fattigdom og rikdom – årsaker og tiltak

a) Ulike perspektiv på fattigdom og rikdom

Hvorfor er noen land fattige og noen rike? Og hvordan kan en redusere fattigdommen i verden?

På disse nettstedene finner du flere perspektiv på årsaker til fattigdom/rikdom og tiltak mot fattigdom:

Temaside om fattigdom fra nettstedet til FN-sambandet.

FNs tusenårsmål fra nettstedet til FN-sambandet.

Temaside om utviklingssamarbeid fra nettstedet til Utenriksdepartementet.

b) Hjelper norsk bistand?

Hvert år gir Norge mer enn 20 milliarder kroner i bistand.

 • Hvem går disse pengene til?
 • Hvordan blir den norske bistanden kanalisert?
 • Hvorfor gir vi hvert år mange milliarder kroner i bistand?
 • Tror du at norsk bistand hjelper?

I filmklippet "Vanskelig å dokumentere om norsk bistand hjelper" fra Lørdagsrevyen på NRK (16. mai 2009) blir konklusjonene fra en rapport fra Norad om norsk bistand presentert.

c) Fattigdom i Vesten
 • Hva tror du er årsaken til at mange i Vesten lever under fattigdomsgrensa?
 • Hvilke tiltak mener du bør til for å redusere fattigdommen i Vesten?

I de to filmklippene fra NRK møter du Charlotte fra Danmark og tyske skolebarn som opplever en vanskelig økonomisk hverdag.

diskutere begrepene økonomisk vekst, levestandard, livskvalitet og bærekraftig utvikling og forholdet mellom dem

3. Økonomisk vekst, miljø og bærekraftig utvikling

a) Hva kan du gjøre for miljøet?

"Tenk på de fire B’ene" (bil, butikk, biff og bolig), er oppskriften til miljø- og utviklingsminister Erik Solheim for hvordan du kan redusere klimagassutslippene.

Hva synes du om oppskriften til Solheim? I hvilken grad pleier du å følge disse rådene?

"Oppskriften" til Solheim finner du i artikkelen "Solheim: - Tenk 4 B-er" fra Aftenposten, 7. desember 2009.

b) Klimakalkulatoren

Test ut den offisielle klimakalkulatoren i Norge, og regn ut hvordan du påvirker miljøet!

c) Klimautfordringer sett gjennom bilder

I bildekarusellen over finner du et bilde som illustrerer klimautfordringene. Hvilke følelser vekker fotografiet? Hva forteller bildet om klimautfordringene?

d) Økonomisk vekst og miljø

Hva vil skje med miljøet dersom vi i Vesten holder fram med forbruket vårt, mens stadig flere tar etter oss?

I artiklene "Hvorfor endrer klimaet seg?" og "Hvor skjer utslippene og hvordan kan de reduseres" på FNs klimasider kan du finne relevant bakgrunnsstoff.

 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

finne eksempler på ulike typer konflikter og menneskerettighetsbrudd og drøfte hva FN og andre internasjonale aktører kan gjøre

1. Konflikter og internasjonale aktører

a) Utenlandsoperasjoner der Norge deltar

Hvor og på hvilken måte deltar Norge i operasjoner i utlandet?

På nettstedet til Forsvarsdepartementet kan du lese aktuelt stoff om utenlandsoperasjoner der Norge deltar.

b) Fra 2003 til 2012 var norske soldater stasjonert i Afghanistan som del av den internasjonale ISAF-styrken. Søk på nettet etter informasjon om dette engasjementet.

Hva var bakgrunnen for den internasjonale operasjonen i Afghanistan, og på hvilken måte deltok Norge?

Hvordan er den politiske situasjonen i Afghanistan i dag? På hjemmesiden til Den norske Atlanterhavskomité finner du en oppsummering med ulike syn på Norges rolle i konflikten. Vurder i hvilken grad motstanderne av det norske engasjementet hadde rett.

c) Norge – en fredsnasjon?

I hvilken grad mener du at Norge har en forpliktelse til å bidra til fred i verden?

I artikkelen "Norge – en fredsnasjon?"

fra artikkelsamlingen Hvor hender det? fra NUPI finner du mye informasjon om Norge som fredsnasjon og spørsmål og arbeidsopplegg knyttet til dette.

2. FN

Hvilke saker arbeider FN med nå? Ta for deg én av sakene og lag en kort presentasjon av den.

Finn aktuelle eksempler på FNs arbeid med fred og menneskerettigheter og organisasjonens rolle i det internasjonale arbeidet for urfolk på nettstedet til FN og FN-sambandet.

gjøre rede for EUs mål og styringsorganer og diskutere Norges forhold til EU

3. EU

a) Utviklingen av EU og EØS

Gjør kort rede for utviklingen av EU og EØS ved hjelp av informasjonen du finner i kartanimasjonen over utviklingen av de to organisasjonene. 

b) Mål og styringsorgan
 • Hva er EUs viktigste mål/politikkområder?
 • Hva er de viktigste institusjonene i EU, og hva er deres oppgaver?

For å finne svar på disse spørsmålene kan nettstedet til EU og Den europeiske unions delegasjon til Norge være til god hjelp.

c) Norge og EU
 • Hvordan og på hvilken måte samarbeider Norge med EU i dag?
 • Hvilke partier er for og hvilke er mot EU?
 • Hvilke argumenter blir brukt for og mot EU i debatten om norsk medlemskap i EU?
 • Hva mener du – bør Norge bli medlem av EU?

Aktuelle nettsteder:

På nettstedet til Den europeiske unions delegasjon til Norge og på denne informasjonssiden fra regjeringen om Norges samarbeid med Europa kan du finne mye informasjon om Norges forhold til EU.

På nettstedet til Nei til EU og Europabevegelsen kan du finne mange argumenter fra begge sider i EU-debatten.

I den kommenterte lenkesamlingen på ressurssiden finner du en oversikt over alle partiene på Stortinget med lenker til nettstedene og partiprogrammene deres.  

4. NATO

I april 2009 fylte forsvarsalliansen NATO 60 år. Mye har endret seg siden USA, Canada og ti europeiske land undertegnet Atlanterhavspakten i 1949.

Hva er NATOs største utfordringer i nær framtid?

Les artikkelen "NATO 60 år – jubilant ved viktig veiskille" fra artikkelsamlingen Hvor hender det? fra NUPI og i læreboka (se Streif side 209-210) for aktuelt bakgrunnsstoff.

 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

definere begrepet makt og gi eksempler på hvordan makt blir brukt i verdenssamfunnet

1. Hva er makt?

 • Lag din egen definisjon av begrepet makt.
 • Hvilke ulike typer makt skiller en ofte mellom? Lag en liste.
 • Hva mener du gir mest makt, for eksempel for å løse konflikter?

Her kan du gjerne bruke kapittel 2 i maktutredningen fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (NOU 2003:19) og læreboka (se Streif side 225-226) som bakgrunnsstoff.

2. Internasjonale konflikter

a) Aktuelle internasjonale konflikter
 • Søk i nettavisene og lag en liste over internasjonale konflikter som blir omtalt i dagens aviser.
 • Ta for deg én av de aktuelle konfliktene og gjør kort rede for hva konflikten går ut på. Presenter konflikten for klassen.

I lenkesamlingen under ressurser finner du lenker til nettaviser som du kan bruke i informasjonsinnhentingen.

b) Verdenssamfunnet sett gjennom bilder

Se på bildene i bildekarusellen over. Her finner du flere eksempler på aktuelle internasjonale konflikter og utfordringer i verdenssamfunnet.

 • Hvilke internasjonale konflikter eller utfordringer er representert i bildekarusellen? Hva forteller bildene om disse konfliktene/utfordringene?
 • Gir bildene et riktig inntrykk av konflikten eller utfordringen som de representerer?
 • I bildekarusellen er det også en rekke kontraster. Hvilke eksempler på kontraster i verdenssamfunnet finner du på bildene? Hvilket inntrykk får du av disse kontrastene gjennom å se på bildene?
 • Hvordan er menneskene framstilt i bildekarusellen?
diskutere kjennetegn på og årsaker til terrorisme

3. Terrorisme

Hva kjennetegner internasjonal terrorisme og hva kan være årsakene til terrorisme?

På Store norske leksikon finner du en artikkel om terrorisme som du kan bruke som bakgrunnsstoff.

På nettstedet ung.no finner du en vote, der du kan dele dine tanker om terrorisme.

designelement

Lenkjer

KAPITTEL 13:

www.globalis.no
Nettstedet til Globalis med interaktivt verdensatlas hvor man kan lage sine egne kart og grafer. Stor database med informasjon om de fleste land i verden, befolkning og klodens tilstand

www.global.no
Nettstedet til Global – en veiviser til norske aktører som arbeider med nord–sør-spørsmål og internasjonal utvikling

www.wto.org
Nettstedet til Verdens handelsorganisasjon (WTO)

www.worldbank.org
Nettstedet til Verdensbanken

www.imf.org
Nettstedet til Det internasjonale pengefondet (IMF)

www.forumsocialmundial.org
Nettstedet til World Social Forum

www.rorg.no/Temasider/index.html
Temasider fra RORG-samarbeidet (norske frivillige organisasjoner som gjennom rammeavtaler med NORAD mottar offentlig støtte til å drive opplysningsarbeid i Norge om nord–sør-spørsmål og utviklingsspørsmål)

www.norad.no
Nettstedet til Norad (Direktoratet for utviklingssamarbeid)

www.bistandsaktuelt.no
Nyhetsblad om norsk bistandspolitikk og bistandsdebatten (utgitt av Norad)

http://hvorhenderdet.nupi.no/
Nettstedet til ”Hvor hender det?”, artikkelserie om internasjonale forhold, publisert av NUPI (Norsk utenrikspolitisk institutt)

www.regjeringen.no/nb/dep/md   
Nettstedet til Miljøverndepartementet

www.miljolare.no
Nettstedet til Nettverk for miljølære – et samarbeid mellom Læringssenteret, UFD og MD og underliggende direktorater

www.forskning.no
Nettstedet forskning.no sin temaside om miljø

www.miljonytt.no
Nettstedet til Miljønytt med lenker til miljønyheter fra norske og nordiske nettaviser (oppdateres daglig)

www.nrk.no/planeten
Nettstedet til NRK-serien ”Planeten”, med fakta om miljø/klima og oppgaver til elever

www.opec.com
Nettstedet til OPEC

www.miljostatus.no
Nettstedet til Miljøstatus i Norge

www.regnskog.no
Nettstedet til Regnskogfondet

www.nrk.no/nett-tv/indeks/108747
Filmklipp fra Schrödingers katt på NRK, om utvikling, økonomi og miljø i Kina og India, 27. september 2007 (ca. 20 min). Noe engelsk tale

KAPITTEL 14:

www.regjeringen.no/ud
Nettstedet til Utenriksdepartementet

www.un.org
Nettstedet til FN

www.unric.org
Nettstedet til FNs regionale informasjonskontor for Vest-Europa

www.fn.no/FN-informasjon
Fakta om FN på FN-sambandets nettsider

www.europa.eu.int
Nettstedet til EU

www.europaveien.no
Nettstedet til Europaveien om EU og Norges forhold til EU

www.engelbredt.com/eu
Danskspråklig nettsted som tar for seg EUs historie, EUs institusjoner m.m.

www.europaportalen.no
Utenriksdepartementets informasjonsside om det europeiske samarbeidet og Norges plass i dette samarbeidet

www.neitileu.no
Nei til EUs nettsider

www.europabevegelsen.no
Nettstedet til Europabevegelsen

www.eudelegasjonen.no
Nettsidene til Den europeiske unions delegasjon til Norge

www.nato.int
Nettstedet til NATO

http://hvorhenderdet.nupi.no/
Nettstedet til ”Hvor hender det?”, artikkelserie om internasjonale forhold, publisert av NUPI (Norsk utenrikspolitisk institutt)

 

KAPITTEL 15:

www.prio.no
Nettstedet til PRIO (Fredsforskningsinstituttet i Oslo)

www.nobelpeacecenter.org
Nettstedet til Nobels Fredssenter

www.ung.no/krigogfred
Temaside om krig og fred fra nettstedet ung.no

www.baerum.kommune.no/bibliotek/Temasider/konflikter_verden
Lenkesamling fra Bærum folkebibliotek om konflikter i verden

http://english.aljazeera.net/
Nettstedet til Al Jazeera – en arabisk engelskspråklig nyhetskanal

www.un.org
Nettstedet til FN

www.fn.no/Temaer
FN-sambandets temasider med blant annet informasjon om fred og sikkerhet, folkeretten og humanitære spørsmål

www.fn.no/Skole/Temasider-og-oppgaver
FN-sambandets skolesider med oppgaver om fred og sikkerhet, menneskerettigheter og annet

www.globalis.no
Nettstedet til Globalis – et nettsted fra FN-sambandet basert på FN-statistikk. Mest relevant er overskriftene Statistikk (fred og sikkerhet), Land (informasjon) og Konflikter

http://hvorhenderdet.nupi.no/
Nettstedet til ”Hvor hender det?”, artikkelserie om internasjonale forhold, publisert av NUPI (Norsk utenrikspolitisk institutt)