Arbeids- og næringsliv

designelement

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

finne informasjon om ulike yrker og diskutere muligheter og utfordringer i dagens arbeidsmarked

1. Hva skal jeg bli?

Det er mange yrker å velge mellom, og det kan være vanskelig å ta et valg.

a) Hvilket yrke kunne du tenkt deg?
b) Hvilket yrke kunne du ikke tenkt deg?
c) Hvorfor kunne du / kunne du ikke tenkt deg disse yrkene? 

På nettstedet http://utdanning.no finner du informasjon om ulike utdanninger. Ssb's sider om arbeid og lønn har statistikk om lønnsforhold i ulike bransjer og sektorer (se også tabellene bak).

2. Å velge for egen framtid

a) Les "Velger trygghet" fra Dagsavisen og tenk over spørsmålene nedenfor.
 • Hvorfor er noen studier sikrere for framtida enn andre?
 • Kan man vite sikkert hva det er behov for i framtida?
 • Bør man velge utdanning ut fra hva man selv er interessert i, eller ut fra hva man kan få jobb med?
b) Ifølge artikkelen "Ødelegger framtida med sex, fyll og skandaler" fra Dagbladet kan deltakelse i reality-program på tv svekke troverdigheten til deltakerne og bidra til at de får problemer i en framtidig karriere.
 • På hvilken måte kan deltakelse i et reality-program få negative konsekvenser for deg når du skal søke på en jobb?
 • Hvorfor tror du mange vil delta i reality-program, selv om dette kan få negative konsekvenser for dem?

3. Dagens arbeidsmarked

a) For å finne svar på disse spørsmålene og for å finne ut mer om det norske arbeidsmarkedet, kan du bruke Statistisk sentralbyrås statistikk om arbeid og lønn og artikkel om deltidsarbeid.
 • Hvor mange mennesker er i arbeid i Norge i dag?
 • Hva arbeider de med?
 • Hvor mange er arbeidsledige?
 • Hvor mange kvinner og hvor mange menn har fulltidsjobb?
 • Hvor mange under 20 år er i arbeid? Og hvor mange på arbeidsmarkedet er over 70 år?
b) Er det noe som overrasker deg i det du har funnet ut om det norske arbeidsmarkedet?

reflektere over verdien av å ha et arbeid og hva som kjennetegner et godt arbeidsmiljø

4. En jobb å trives med

De aller fleste nordmenn trives på jobben, men det er også noen som mistrives.

a) Hva er det som avgjør om man trives på jobben eller ikke? Hvilke yrkesgrupper tror du trives best? Hvorfor trives disse gruppene på jobben, tror du?

I artikkelen "Disse trives best på jobb" fra Adresseavisen kan du lese mer om trivsel på jobb i ulike yrkesgrupper.

b) Hva kan årsakene være til mistrivsel på jobb, tror du? Hva kan man gjøre for å øke trivselen til alle på jobb? Hvem har ansvaret for at alle trives på jobben?

I artikkelen "Er du en god kollega?" fra Dagbladet kan du lese om hva som kan gjøres for å unngå mistrivsel på jobben, og hva du kan bidra med.    

gjøre rede for årsaker til arbeidsledighet og drøfte måter den kan reduseres på

5. Å være uten arbeid

 • Hvor stor er arbeidsledigheten i Norge målt i prosent av arbeidsstyrken
 • Hvilket fylke har høyest arbeidsledighet, og hvilket har lavest?
 • Når var arbeidsledigheten på det høyeste i løpet av de siste 30 årene?
 • Når var arbeidsledigheten på det laveste i den samme perioden?
 • Hvor høy er sysselsettingen i Norge?
 • Hva har skjedd med sysselsettingen i Norge de siste 30 årene? Hva kan forklare denne utviklingen?
 • Hva er årsakene til arbeidsledigheten, tror du?
 • Hvordan mener du at man kan redusere arbeidsledigheten?

På SSBs temaside om arbeid og lønn finner du informasjon om arbeidsledigheten i Norge (klikk deg blant annet inn på Sysselsetting, registerbasert og nøkkeltall for abeid og lønn). I Statistikkbanken kan du generere din egen oversikt over utviklingen de siste 30 årene.

diskutere etiske problemstillinger i arbeidslivet

gjøre rede for arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene og deres plass i arbeidslivet og for faktorer som bestemmer lønns- og arbeidsvilkår

6. Å være ung i arbeidslivet

a)Hvilke rettigheter og plikter har du som ung arbeidstaker? Hvorfor tar mange arbeidsgivere ikke hensyn til rettighetene dine, tror du? Les om rettigheter og plikter i LOs jobbhåndbok for ungdom.

På nettsiden til ArbeidstilsynetLOs ungdomssider og i filmklippet "Mange unge uten arbeidskontrakt" fra NRK (se øverst på siden) kan du lese og høre mer om ungdom og arbeid.

b) Ifølge artikkelen "Disse sommerjobbene vil ikke norske ungdommer ha" vil ikke ungdom ha hvilke jobber som helst.

 • Synes du at norske ungdommer er for kresne (eller bortskjemte)?
 • Fins det noen jobber du ikke ville hatt?
 • Hva er det med disse jobbene som gjør dem negative i dine øyne?
 • Er de jobbene du ikke ville hatt, viktige for samfunnet?
 • Hvem tror du vil ha disse jobbene?

7. Lønn

 • Hvilke faktorer er viktige når man skal forklare hvilken lønn hver enkelt får?
 • Hvordan er forskjellen mellom menn og kvinner?
 • Hva kan være årsaken til det?
 • Hvilken yrkesgruppe tjener mest? Og minst?
 • Hvilken yrkesgruppe har hatt størst lønnsvekst det siste året?
 • Hvordan er forholdet mellom offentlig og privat sektor? Hva vil skje hvis forskjellen mellom dem blir for stor?
 • Er det riktig at det er så stor forskjell i lønn mellom ulike yrkesgrupper? Begrunn svaret ditt.

Statistisk sentralbyrås lønnsstatistikk kan du finne relevant bakgrunnsinformasjon om lønnsforholdene i Noreg.

8. Svart arbeid

Hva er så galt med å arbeide litt svart eller kjøpe svarte tjenester? Kort sagt: Dersom alle gjorde det, ville det ikke bli noen skatteinntekter til det offentlige, og dermed heller ingen penger til offentlige oppgaver som skole, sykehus, veier og annet.

a)Hvorfor er det likevel mange som arbeider svart i Norge?


 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

vurdere muligheter for og utfordringer ved å etablere en bedrift 

1. Ungdomsbedrift

En ungdomsbedrift er en bedrift som er etablert og drevet av elever i videregående skole. Kanskje du har vært med på å etablere en slik bedrift på din skole? Eller kanskje du har en gründer i magen og drømmer om å starte din egen bedrift?

 • Fins det en ungdomsbedrift på din skole? Hvilken type bedrift er i så fall det?
 • Hva er målsetningen med ungdomsbedrifter?
 • Hva må man tenke på før man oppretter en ungdomsbedrift?

På nettstedet til Ungt entrepenørskap kan du lese mer om ungdomsbedrifter. 

 2. Hva skal til for å lykkes som gründer?

a) Hvilke egenskaper mener du at en god gründer bør ha, og hvorfor?

I artiklene "Skype-gründerens gründertips" fra nettstedet orapp.no, "Improvisasjon gir gründersuksess" fra forskning.no og "Vil du starte bedrift?" fra Dagbladet kan du lese ulike syn på hva som gir suksess for gründere.

3. Regjeringen og satsing på entreprenørskap

a)Hvorfor satser regjeringen sterkt på entreprenørskap, tror du?

b) Hvorfor er regjeringen spesielt opptatt av å legge til rette for at unge og kvinner skal få muligheten til å skape sin egen arbeidsplass, tror du?

Her kan du lese om regjeringens satsing på entreprenørskap.

... og trekke ut hovedlinjene i et resultat- og balanseregnskap

 4. Balanseregnskap

a) Thea Valle har åpnet et treffsted for ungdom med ulike aktiviteter. Thea har kjøpt diverse inventar, og hun har en kiosk der det selges leskedrikker og frukt.

Inventaret kostet 150 000 kroner. Varelageret av kioskvarer kostet 290 000 kroner. Butikken har 50 000 kroner på en bankkonto og 10 000 kroner i kontanter. Thea har satset 200 000 kroner selv på treffstedet. Resten har hun fått innvilget som gjeldsbrevlån.

 • Sett opp en balanse for bedriften.
 • Hva utgjør gjelden i bedriften?
 • Hvor stor er egenkapitalen?
 • Hvor stor er totalkapitalen (sum egenkapital og gjeld)?

Lag din egen modell i Excel, eller bruk modellen for balanseregnskap for bedrift på ressurssiden.

b) Per Svendsen driver et verksted, og balansen hans per 31. oktober hadde blant annet disse postene:

Maskiner/verktøy: 75 000 kroner
Inventar: 30 000 kroner
Varebil: 170 000 kroner
Varer/deler: 85 000 kroner
Til gode hos kunder: 25 000 kroner
Kontanter: 5 000 kroner 
Bankinnskudd: 10 000 kroner
Langsiktig gjeld: 250 000 kroner 
Kortsiktig gjeld: 100 000 kroner

Egenkapital: ?

Sett opp balansekontoen med debet- og kreditsider, og vis hvor stor Pers egenkapital og totalkapital (sum gjeld og egenkapital) er.

Lag din egen modell i Excel, eller bruk modellen for balanseregnskap for bedrift på ressurssiden.

designelement

Lenker

KAPITTEL 11:
www.utdanning.no
Oversikt over alle utdanningstilbod i Noreg

www.jobbfeber.no
Nettstad med informasjon om ulike yrke, kva som krevst av utdanning, og kvar utdanninga går føre seg

http://www.muligheter.no
Ein guide om jobb og utdanning for unge menneske

www.nho.no
Nettsidene til NHO – Næringslivets Hovedorganisasjon

www.lo.no
Nettsidene til LO – Landsorganisasjonen i Noreg

http://www.nhoung.no/
Nettsider frå NHO retta til ungdom

www.loungdom.no
Nettsidene til LO Ungdom

http://www.lo.no/s/LonnTariff1/Hovedavtalene/?tabid=1735
Om hovudavtalane på nettstaden til LO

www.startsiden.no/okonomi_og_naringsliv
Lenkjer til økonomi- og næringslivsnyheiter

www.forskning.no/naringsliv
Nettstaden forskning.no med artiklar om arbeids- og næringsliv

http://www.ssb.no/emner/06/
Statistikk om arbeidsliv, yrkesdeltaking og lønn frå Statistisk sentralbyrå

www.nav.no
Nettsidene til Nav

www.regjeringa.no/aid
Nettsidene til Arbeids- og inkluderingsdepartementet

www.regjeringa.no/nhd
Nettsidene til Nærings- og handelsdepartementet

http://www.ung.no/arbeid/
http://www.ung.no/utdanning/
Nettstaden ung.no har mykje informasjon om ungdom og arbeid og om utdanning

 

KAPITTEL 12:
http://www.altinn.no/no/Starte-og-drive-bedrift/
Temaside frå nettstaden altinn.no om bedriftsetablering

www.ue.no
Nettstaden til Ungt Entreprenørskap (UE)

https://www.altinn.no/no/hjelp-til-regelverk/starte-bedrift/for-du-starter/    
Offentleg informasjon, reglar og lovverk som gjeld for bedrifter frå nettstaden altinn.no (statleg portal for Skatteetaten, Brønnøysundregistra og Arbeidstilsynet, Nav og Statistisk sentralbyrå)

www.firma.no
Nettstaden firma.no med ei framstilling av bedriftsetableringsfasen og tips som kan vere nyttige når det blir vanskeleg å drive bedrifta

http://www.orapp.no/nyheter/grundere/
Om gründerar på nettstaden til Økonomisk rapport

www.innovasjonnorge.no
Nettstaden til Innovasjon Noreg med informasjon om bedriftsetablering og etablerartilskot til nye bedrifter

www.patentstyret.no/
Nettstaden til Patentstyret – ein statleg etat under Nærings- og handelsdepartementet med informasjon til næringslivet om industrielle rettar

http://www.naringsetaten.oslo.kommune.no/etablering_av_egen_bedrift/
Nettstaden til Næringsetaten i Oslo kommune med informasjon om korleis ein kan starte eiga bedrift

http://www.norskgrunderforum.no/
Nettstaden til Norsk Gründerforum – ei interesseforeining for gründerar og småbedrifter

www.bedriftshjelp.no
Nettstaden til Bedriftshjelp – statleg portal underlagt Nærings- og handelsdepartementet med oversikt over offentlege stønader til næringslivet