Kulturforståelse

designelement

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

- definere begrepet kultur ...

1. Kulturbegrepet

a) Hva er kultur? Lag din egen definisjon av begrepet kultur.
b) Sammenlikn din definisjon av kultur og de ulike definisjonene av begrepet på nettstedene til BokmålsordbokaStore Norske Leksikon og Wikipedia.
  • Hva har de ulike definisjonene til felles?
  • Hvordan skiller de seg fra hverandre?
2. Ulike kulturer på ulike steder

I læreboka (se side 62-64 i Streif) kan du lese om ulike kulturer i verden og i Norge. Her finner du også flere eksempler på delkulturer som lever side om side i det norske samfunnet, som for eksempel bykultur, bygdekultur og ungdomskultur. Du kan også lese om andre kulturer, som medlemmene i Karpe Diem har bakgrunn fra, på nettstedet til rapgruppa.

a) Hvilke kulturer (hoved- og delkulturer) finner du eksempler på i filmen "Fordommer" fra Elvebakken videregående skole?
b) Finnes de kulturene du har funnet eksempler på i filmen der du bor? Eller er det andre kulturer som er representert på hjemstedet ditt?

3. Kulturer i endring

Kulturer er i stadig endring, og det som kjennetegner en kultur i dag, gjelder kanskje ikke for den samme kulturen dersom en ser tilbake i tid eller inn i framtida.

a) Kunne musikkvideoen til Karpe Diem ha blitt laget for ti år siden? Eller for femti år siden? Eller tror du innholdet i videoen ville ha vært helt annerledes da? Hvordan tror du videoen ville ha vært dersom den ble laget i år 2060?
b) Opprinnelsen til hiphop-kulturen finner en i afro-amerikanske ungdomsmiljøer i bydelen The Bronx i New York på 1970-tallet. Etter hvert fikk hiphop-kulturen også et gjennombrudd i Norge, først og fremst gjennom de mange norske rapartistene.
  • I hvilken grad vil du si at musikkvideoen til rapgruppa Karpe Diem er påvirket av amerikansk kultur (tips: her kan du for eksempel se på språk, musikk, klær, stil og innholdet i teksten)?
  • Er du enig i at norsk kultur er amerikanisert? Gi noen eksempler på amerikanisering av norsk kultur.
  • Hvordan skiller amerikansk kultur seg fra den norske kulturen?
  • Hvilke andre kulturer enn den amerikanske kulturen er du påvirket av?
  • Hvilke kulturer tror du vil prege det norske samfunnet i framtida?

- diskutere hvordan religiøs, etnisk og kulturell variasjon skaper muligheter og utfordringer

4. Religion og etnisk variasjon

a) Er religion og etnisk bakgrunn viktig for å føle tilhørighet i et samfunn? Hva annet kan være med på å gi deg følelsen av tilhørighet i for eksempel klassen, i lokalsamfunnet eller i samfunnet mer generelt?
b) På hvilken måte påvirker religion og etnisk variasjon det samfunnet og den kulturen du er en del av?  

- presentere hovedtrekk ved samisk kultur i dag og reflektere over hva det vil si å være urfolk  

5. Typisk samisk?

a) Hva vil du si er typiske kjennetegn ved samisk kultur? Nevn noen stikkord.
b) Hvordan blir den samiske kulturen framstilt på nettstedene samer.no og infonuorra.no og på Sametingets nettsted ? Hva skiller disse framstillingene fra hva du trakk fram som typiske kjennetegn ved samisk kultur?
c) Hva vil det si å være urfolk, og hva tror du det har å si for samene at de er anerkjent som urfolk?

I artikkelen om urfolk på Wikipedia finner du mer informasjon om urfolk og samer.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

diskutere hvordan religiøs, etnisk og kulturell variasjon skaper muligheter og utfordringer

1. Minoriteter i Norge

a) Hva tror du er de største innvandringsgruppene i Norge?

b) På nettstedet til Statistisk sentralbyrå finner du en temaside om innvandring med en oversikt over innvandringsgrupper i Norge.

  • Hva er de største innvandringsgruppene i Norge?
  • Stemte dette med hva du trodde på forhånd?
c) Velg en av de største minoritetsgruppene i Norge, søk etter informasjon om den på Internett og trekk fram hovedtrekk ved minoritetsgruppa.
d) Finnes disse minoritetsgruppene også på hjemstedet ditt, eller er det andre grupper som er representert der?

2. Utfordringer i flerkulturelle samfunn

a) Tror du det er lettere for ungdom med innvandrerbakgrunn å bo på et lite sted enn i en storby? Nevn eksempler.
b) Hvilke eksempler på kulturmøter finner du i bildene i bildekarusellen under? Hvilke utfordringer kan disse kulturmøtene skape?

diskutere årsaker til at fordommer, rasisme og diskriminering oppstår og hvilke tiltak som kan motvirke dette

3. Fordommer

a) Hva er en fordom? Kom med eksempler på fordommer.

filmen fra Elvebakken videregående skole finner du flere eksempler på fordommer.

b) Hvilke eksempler på fordommer finner du i musikkvideoen fra Karpe Diem?
c) Hvordan tror du fordommene i disse filmklippene har oppstått?

4. Rasisme og fremmedfrykt

"Menneskesyn som går ut på at visse etniske grupper eller kulturer er laverestående eller mindre verdt enn det folkeslaget eller den kulturen en selv hører til" (definisjon av begrepet rasisme i Streif s. 235).

a) Hvilke holdninger har nordmenn til innvandrere?

Les om Benjaminprisen.

b) Hva har du og skolen din gjort for å motvirke rasisme og fremmedfrykt? Hva synes du at dere bør gjøre for å motvirke rasisme og fremmedfrykt?

I 2011 vant Hagaløkka skole Benjaminprisen for sitt arbeid mot rasisme og diskriminering. I denne artikkelen fra Antirasistisk senter kan du lese om Benjaminprisen og hvorfor Hagaløkka skole fikk prisen.

 

 

designelement

Lenker

Nettstedet ung.no har en egen side om kultur. Her finner du artikler om kultur for ungdom.

Nettsidene til Kulturdepartementet om kultur.

Nettstedet til Den norske kirke. Informasjon om kirkens historie, kirkeåret, kirken i mediene osv.

Nettstedet til Den islamske informasjonsforeningen og Det islamske forbundet. Internlenker til de fleste aspekter ved islam, religionens historie, medieoppslag osv.

Nettstedet til Den katolske kirke i Norge. Denne informasjonssiden er beregnet på skoleungdom. Du finner kortfattet informasjon (men med lenker videre) om de fleste aspekter ved Den katolske kirkes oppbygning og historie.

Nettstedet til Det mosaiske trossamfunn med internlenker til ulike aspekter ved jødedommen og jødenes historie, også i Norge. www.buddhistforbundet.no Nettstedet til en sammenslutning av ulike buddhistorganisasjoner i Norge. Informasjon om buddhismen og om buddhismens utbredelse i Norge.

 Nettstedet samer.no er et nettsted for samisk kultur og politikk. Tilknyttet Norske Samers Riksforbund. Her finner du mange artikler om samiske forhold.

Sametingets nettsted. Her finner du informasjon om samisk kultur, språk og historie. Bruk menyen til venstre. www.infonuorra.no Infonuorra.no er et nettsted for samisk ungdom.

 Fra Skånland videregående skole, Troms.

Test deg selv

Kapittel 5

 

 

Kapittel 6

 

 

Utforskeren

 

Kapittel 6

 

Credit-tekst
Drive-in på Mac'ern? Jæren, 2007
Credit
Gruppa "Eldre mot rasisme" før de skal ut på tur. Manglerud eldresenter, Oslo, 2002
credit
Portobello-markedet i London, 2005
Credit
Fra et gjengmiljø i Oslo
Credit