© charnsitr | shutterstock

Legalisering bedre enn forbud?

Hasjbruken i Oslo øker, men Unge Venstre mener løsningen er å legalisere rusmiddelet.

Forskerne melder om at hasjbruken er på vei opp i Oslo. Trenger vi da strengere håndheving av forbud, eller snarere tvert om? Unge Venstre mener tiden er inne for å legalisere og regulere salget.


Les artikkelen og diskuter:

  1. Se på den øverste figuren i artikkelen. Forklar den med dine egne ord. Hva er det som gjør forskerne bekymret?
  2. Se også på figur nummer to. I hvilken grad stemmer den med deres egne erfaringer? Vil dere si at hasj er i ferd med å bli "normalt" blant ungdom? 
  3. Unge Venstre mener det er forbudspolitikken som skaper økt forbruk og rusproblemer. Hvordan henger det sammen?
  4. Finn fordeler og ulemper ved å legalisere hasj. Lag et skjema med "fordeler" i den ene kolonnen, og "ulemper" i den andre.

Skriveoppgave:

  1. Skriv et svar til Unge Venstre der du tar avstand fra argumentene deres, eller
  2. Skriv et innlegg der du støtter Unge Venstres syn.

Bygg opp teksten slik:

Innledning - hva saken gjelder

1. argument

2. argument

3. argument

Avslutning - konklusjonMål for opplæringa er at elevane skal kunne:

  • analysere omfanget av ulike former for kriminalitet og overgrep og drøfte korleis slike handlingar kan førebyggjast, og korleis rettsstaten fungerer
  • utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problem og drøfte ulike løysingsforslag munnleg og skriftleg med presis bruk av fagomgrep


Lenker