Barn i fengsel

Norge blir kalt en av «verstingene» når det gjelder barn og fengselstraff.

FN har i flere år kritisert Norge for praksisen med å sette mindreårige i fengsel. Stortinget vedtok en lovendring i 2011, men lite har blitt gjort i praksis.

  • Hvordan opplever gutten i artikkelen fengselsstraffen?
  • Er det galt at ungdom under 18 år kommer i fengsel? Hvorfor/hvorfor ikke?
  • Hvilke andre reaksjoner på kriminalitet blir nevnt i artikkelen? Tror du disse virkemidlene er bedre enn fengsel?
  • Hva kan grunnen være til at forholdene ikke bedrer seg?

 

 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • bruke digitale verktøy til å finne informasjon om omfanget av kriminalitet i Norge, begrunne hvorfor samfunnet straffer og gjøre rede for hvordan kriminalitet kan forebygges